Принципы размещения продуктивных сил

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Презинтація на тему: “Принципи розміщення продуктивних сил”
Виконала :
студентка групи БОА-2-12
Литвинюк О.В.

Слайд №2
На основі пізнання закономірностей розміщення продуктивних сил і відповідно до цілей розвитку, які в свою чергу визначаються соціально-економічною стратегією і наявними ресурсами, розробляють принципи розміщення продуктивних сил.
Слайд №3
Принципи розміщення продуктивних сил — це головні напрями розвитку економіки та життєдіяльності загалом у просторовому аспекті на конкретний (наявний або прогнозний) період.
Слайд №4
Життєдіяльність людей триває у просторі, що називається географічним середовищем.
Географічне середовище — це та частина географічної оболонки, що найбільш загос-подарена людиною і залучена до суспільного виробництва. Тут здійснюються всі види діяльності людей — розташування продуктивних сил
Слайд №5
Найважливішими принципами розміщення продуктивних сил є:
1. Принцип раціонального розміщення Зміст його полягає у такому розташуванні виробництва, яке забезпечувало б високу ефективність народного господарства.
Слайд №6
Принцип раціональності реалізується завдяки комплексу певних заходів.

— відповідне наближення матеріаломістких, енергомістких, водомістких галузей до джерел палива, енергії й води.

— наближення працемісткого виробництва до районів і центрів зосередження трудових ресурсів.
.

Слайд №7
— наближення масового виробництва малотранспортабельної продукції до місць її споживання

— запобігання зустрічним перевезенням однотипної продукції, сировини й палива з одного регіону до іншого

Слайд №8
2.Принцип оптимальності розміщення виробництва. Оптимальність означає вибір найкращого варіанта не лише з наявних, а з усіх можливих.
Слайд №9
3.Принцип збалансованості і пропорційності означає таке розміщення виробництва, за якого витримувалася б рівновага між виробничими потужностями, обсягом виробництва, з одного боку, та наявністю сировинних, енергетичних, водних, земельних, трудових, фінансових ресурсів регіону — з іншого.
Слайд №10
4.Принцип комплексного розміщення виробництва
Практично він реалізується:
— у комплексному використанні природних ресурсів, включно з відходами;
— у раціональному використанні трудових ресурсів шляхом створення у регіоні такої структури господарства, за якої надається праця усім контингентам робочої сили;
— у створенні єдиної інфраструктури;
— у налагодженні ефективних виробничих зв’язків між підприємствами регіону.
Слайд №11
5.Принцип розміщення підприємств згідно з раціональниними формами суспільної організації виробництва. До таких форм належать концентрація, спеціалізація, кооперування й комбінування.
Слайд №12
6.Принцип урахування міжнародного територіального поділу праці. За цим принципом держава повинна розвивати такі галузі й різновиди виробництва, для яких вона має найкращі умови й продукція яких користується попитом на світовому ринку.
Слайд №13
7.Принцип збереження екологічної рівноваги. при виборі можливих варіантів розміщення виробництва перевага надається тим з них, які не спричиняють екологічної напруженості на певній території.
Слайд №14
8. Принцип обмеженого централізму обґрунтував В. Поповкін.
Сутність принципу полягає в органічному поєднанні стратегічних інтересів країни й інтересів регіонів, підприємців, населення
Слайд №15
Дякую за увагу!