Конституція сільськогосподарський тварин

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
КОНСТИТУЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Щербатий З.Є. – д.с.-г.н., професор, зав. каф. генетики і розведення тварин

Слайд №2
1. Розвиток вчення про конституцію сільськогосподарських тварин.
2. Поняття конституції.
3. Класифікація типів конституції.
4. Фактори, що впливають на формування конституції.
5. Конституція і господарська цінність сільськогосподарських тварин.
6. Кондиції тварин.
ПЛАН
Слайд №3
1. Гопка Б.М., Хоменко М.П., Павленко П.М. Конярство. – К.: «Вища освіта», 2004. – 320 с.
3. Гопка Б.М., Скоцик В.Є., Павленко П.М. та ін. Практикум з конярства: навч. посібник. – К.: «Вища освіта», 2011. – 384 с.
Додаткова література:
Слайд №4
1. Розвиток вчення про конституцію сільськогосподарських тварин
Ксенофонт
(430 до н.е.)
Гіппократ
(460-377 до н.е.)
Арістотель
(384-322 до н. е.)
Гален
(130-201)
Слайд №5
Чарлз Да?рвін
(1809-1882)
П.М. Кулєшов
(1854-936 )
Е.А. Богданов
(1872-1931)
М.Ф. Іванов
(1871-1935)
М.М. Зам’ятін
(1900-1965)
Ю.Ф. Лискун
(1873-1958)
М.В. Чорноруцький
(1884-1957)
О.О. Богомо?лець
(1881-1946)
Слайд №6
М.В. Чорноруцький
(1884-1957)
Конституція, по своїй суті передбачає тісний зв’язок і взаємне співвідношення всіх основних властивостей організму: морфологічних, функціональних, фізіологічних і біохімічних, біологічних як в нормальних, так і в патологічних умовах існування.
2. Поняття конституції
Слайд №7
О.О. Богомо?лець
(1881-1946)
Конституція — вираз кількісної і якісної здатності організму до фізіологічної реакції.
Слайд №8
Ю.Ф. Лискун
(1873-1958)
Конституція — це сукупність біологічних і господарських властивостей і ознак тварин, які характеризуються їх як єдине ціле.
Слайд №9
П.М. Кулєшов
(1854-1936)
Конституція — комплекс, який визначається морфологічною структурою і фізіологічною діяльністю всіх органів тіла тварини.
Слайд №10
Сучасне визначення конституції
за М.З. Басовським
Конституція – це сукупність анатомо-фізіологічних показників організму як цілого, обумовленого спадковістю і умовами середовища та характером продуктивності тварин.
Слайд №11
Юліус Тандлер
(1869-1936)
Дана класифікація проведена на основі лише однієї функціональної ознаки, яка обумовлена діяльністю ендокринної системи, станом вегетативної нервової системи, станом здоров’я і т. д., як не зовсім вдала, не отримала широкого розповсюдження.
3. Класифікація типів конституції
Слайд №12
Конституційні типи в залежності від спадковості та зовнішніх умов (за Г.Віолом):
Тип 1 – (typus megalosplanchicus) характеризується невисоким ростом, короткою шиєю, великим серцем, об’ємною кровоносною системою, великою печінкою.
Тип 2 – (typus microsplanchnicus) володіє малим серцем, мало ємкою і вузькою кровоносною системою, коротким кишечником, невеликою печінкою і часто довгими кінцівками.
Тип 3 — (typus normosplanchnicus) з нормальним розвитком внутрішніх систем органів та кінцівок.
Слайд №13
Клод Сіго
(1869-1945)
Слайд №14
Церебральний або мозковий тип – володіє непропорційно добре розвинутим черепом та недостатнім розвитком тіла, особливо кінцівок.
Дихальний або респіраторний тип – характеризується добрим розвитком грудної клітки в довжину, видовженою шиєю, великою ємкістю легень, малим об’ємом черевної частини і внутрішніх органів.
Травний тип – відзначається більш вкороченою шиєю, широкими, але короткими грудьми, добре розвинутою черевною частиною та внутрішніми органами, схильний до ожиріння.
Мускульний тип – пропорціонального складений і відзначається добре розвиненою мускулатурою.
Слайд №15
Ернст Кречмер
(1888-1964)
Кречмер аналізуючи емпіричний матеріал і спостерігаючи загальну спільність в будові цілих груп людей з певними внутрішніми особливостями, включаючи і психічні, розрізнив 3 основних конституціональних типи:
астенічний;
атлетичний;
пікнічний.
Слайд №16
Пікнічний тип – представники даного типу відзнача-ються добрим розвитком внутрішньо порожнини та схильністю до жирових відкладів в області живота.
Астенічний тип – характеризується тонким, довгим, вузьким тулубом, тонкою, довгою шиєю; плоскою, вузькою, довгою грудною кліткою, вузьким тазом, довгими кінцівками. Мускулатура і жирової відклади розвинені недостатня шкіра тонка, серце малих розмірів, сполучена тканина тонка, ніжна. Діяльність статевих і щитовидної залоз часто підвищена. Представники даного типу більше ніж інші схильні до туберкульозу, малокрів’я і ін. Поєднує в собі риси респіраторного і церебрального типів Сіго.
Атлетичний тип – виділяється у вигляді ідеального типу грецької красоти та відповідає такому ж мускуляр-ному типу Сіго, хоч тут і нема того надлишку мускульної тканини, який має місце у мускульного типу.
Слайд №17
О.О. Богомолець
(1881-1946)
Розглядаючи конституцію, як вираз реакції організму на зовнішні і внутрішні впливи акад. Богомолець О.О. базою конституції вважав фізіологічну систему сполученої тканини.
Сполучна тканина, сприймаючи на собі дію інших систем (ендокринної, вегетативної нервової систем) та видозмінюючи під даними впливами свій фізіологічний стан, в кінцевому підсумку визначає певний конституційний тип.
Слайд №18
Мезенхімальні типи конституції
(за акад. О.О. Богомольцем):
астенічний тип — з переважанням тонкої, ніжної сполучної тканини;
фіброзний тип — з домінуванням щільної волокнистої сполучної тканини;
пастозний тип — з переважанням сирої, пухкої сполучної тканини;
ліпоматозний тип — з надмірним розвитком жирової тканини.
Слайд №19
П.М. Кулєшов
(1854-1936)
П. Кулєшов вивчивши рівень розвитку і, зокрема, функції шкіри, підшкірної сполучної, мускульної тканин, кістко-вої системи, травних органів та органів грудної порожнини у овець різного напрямку господарського використан-ня (вовнових, м’ясних, молочних) встановив характерні риси в будові всього організму і функціях окремих органів, зв’язаних з певним видом продуктивності, а також враховуючи інші особливості в тілоскладі виділив 4 типи конституції:
грубий ;
ніжний;
щільний;
рихлий.
Слайд №20
Слайд №21
Ніжний тип – відзначається вузькотілістю, сухістю форм тілоскладу, тонкою шкірою, слаборозвинутим кістяком, підвищеним обміном речовин, легкою збудливістю (коні верхових порід, молочні тварини, вівці тонкорунних порід).
Типи конституції (за проф. П.М. Кулєшовим):
Грубий тип – характеризується грубим кістяком, товстою шкірою і загальною масивністю тілоскладу. Тварини цього типу мало пристосовані для виробництва молока, повільно відгодовуються, але володіють високою виносливістю і міцністю (робочі тварини, грубововнові вівці).
Щільний тип – властивий тваринам, які мають міцний кістяк, добре розвинені м’язи, щільну шкіру, добрий розвиток внутрішніх органів. Це найбільш продуктивний тип тварин (молочно-м’ясні породи ВРХ, упряжні коні (орловський рисак), м’ясо-вовнові вівці).
Рихлий (пухкий) тип – характеризується широкотілістю, добре розвинутими м’язами, товстою шкірою, відносно розвинутими органами травлення, понижений обмін речовин. Тварини мають спокійний флегматичний тип, добре відгодовуються і швидко жиріють (м’ясні породи ВРХ, сальні свині, коні важковози).
Слайд №22
Слайд №23
Поєднання конституційних типів:
Грубий щільний – характеризується масивним, грубим, але щільним міцним кістяком, масивною, рихлою шкірою, сирою пророщеною жиром мускулатурою (робоча худоба) .
Грубий рихлий – є найменш бажана, оскільки тварини цього типу мають грубий масивний, але рихлий кістяк, масивну, рихлу шкіру, сиру пророщену жиром мускулатуру.
Ніжний щільний – характеризується ніжним але міцним кістяком, щільною, сильною мускулатурою, чітко обрисо-ваними зовнішніми формами. Тварини не схильні до ожиріння, володіють живим енергійним темпераментом (коні швидкоалюрні, молочна худоба).
Ніжний рихлий – характеризується добрим розвитком підшкірної сполучної та жирової тканини, об’ємною, але рихлою мускулатурою (м’ясна худоба, здатна швидко рости та давати велику кількість ніжного і соковитого м’яса).
Слайд №24
Слайд №25
Слайд №26
Богданов Е.А., спираючись на анатомо-фізіологічні принципи, виділив такі типи конституції с.-г. тварин:
ніжний-сухий;
сирий;
міцний-грубокістний;
ніжнокістний.
Поділ типів конституції за ростом:
великорослі типи;
нормальні типи;
карликові типи.
В межах кожного типу, враховуючи гармонійність, автор виділяє:
змішані типи;
гармонійні типи;
негармонійні типи.
Е.А. Богданов
(1872-1931)
Слайд №27
Класифікація типів конституції за рівнем окисних процесів в організмі тварин (за Ульріхом Дюрстом):
1. Дихальний тип – характеризується довгою грудною кліткою, вузько-тілістю, інтенсивністю окисних процесів, підвищеним обміном речовин.
2. Травний тип – характеризується короткими, глибокими грудьми, широкотілістю, зниженим обміном речовин, підвищеним жиро-утворенням, відносно меншими розмірами органів травлення. У корів молочного напрямку об’єм органів травлення більший, ніж у корів м’ясного типу, вони засвоюють значно більше корму, ніж тварини широкотілого травного типу конституції.
3. Перехідний тип – займає проміжне положення між дихальним і травним.
Для віднесення тварин до різних типів Дюрст запропонував визначити спеціальним прибором кут, що утворений між хребтом і останнім ребром, який називається кутом Дюрста (у дихального типу — 140?, у травного — 100?, у перехідного — 118?).
Слайд №28
Слайд №29
Слайд №30
Класифікація типів конституції по типах нервової діяльності (за І.П. Павловим) :
І.П.Павлов виділив 4 типи нервової діяльності:
сильний-врівноважений-швидкий;
сильний-врівноважений-повільний;
сильний-неврівноважений-нестриманий;
слабкий тип.
І.П. Павлов
(1849-1936)
Слайд №31
М.М. Зам’ятін
(1900-1965)
Цікава класифікація типів конституції запропонована М.М. Зам’ятіним, яка близька до Дюрстівської:
лептосомний тип;
ейрисомний тип.
Слайд №32
Ейрисомний тип – відзначається загальною масивністю, розвитком жирової тканини, округлою формою тіла, короткою шиєю, великою головою.
Типи конституції (за проф. М.М. Зам’ятіним):
Лептосомний тип – відзначається вузькою будовою скелету, недостатньою вагою і недостатнім розвитком широтних промірів, видовженою грудною кліткою, довгою шиєю, малою головою, енергійним темпераментом.
Слайд №33
4. Фактори, що впливають на формування конституції
Слайд №34
5. Конституція і господарська цінність с.-г. тварин
Слайд №35
Темперамент тварин – виражається в певній чутливості і збудливості нервової системи, а також реакцією організму на зовнішні подразнення, визначається спадковістю і зв’язаний з конституцією.
Слайд №36
Спокійний, флегматичний темперамент — зв’язаний з пониженням всіх окислювальних процесів, належить коням важковозних порід і м’ясній худобі, що мають яскраво виражений травний тип.
Живий енергійний темперамент — супроводжує дихальний тип конституції, зв’язаний з підвищеними окислювальними процесами і належить коням верхових порід.
Класифікація темпераментів у тваринництві:
Слайд №37
Скороспілість — це швидкість дозрівання тварин.
Класифікація скороспілості за Богдановим Е.А.
Слайд №38
Кондиція – фізіологічний стан організму, при якому тварина найбільш повно відповідає її господарському призначенню.
6. Кондиція тварин
Слайд №39
Таким чином, враховувати конституційні особливості є обов’язковою умовою правильної оцінки тварин, а на цій основі і успіху в племінній роботі.
Ми завжди поряд із специфічними конституційними особливостями властивими для даної породи і типу тварин, перш за все повинні звертати увагу на загальну консти-туційну міцність, яка характеризує здоров’я тварин, бо тільки конституційно міцна і нормально розвинена тварина може показати високу продуктивність і від неї можна чекати міцних і високопродуктивних нащадків.
Висновки
Слайд №40
Дякую за увагу!