Кун Жуйес планеталары озалысыны задары

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
К?н ж?йесі планеталары ?оз?алысыны? за?дары.

Слайд №2
Планеталары ?оз?алысыны? за?дарыны? ашылу тарихы
Неколай Коперник ?зіні? К?н ж?йесіні? гелиоцентрлік моделін жаса?ан кезде планеталарды? ше?бер бойымен т?ра?ты жылдамды?пен ?оз?алатыны туралы ?а?иданы са?тап калады.
Аспан денелеріні? орбита бойымен шын м?нін ше?берден ?згешеекені? аны?та?ан Иоганн Кеплер.
Планеталары ?оз?алысыны? ?ш негізгі за?ы ашылды.
Б?л за?дар Кеплер за?дары деп аталды.
Слайд №3
Кеплерді? бірінші за?ы

Планета орбитасыны? пішінін аны?айды:барлы? планеталар кунді эллипс бойымен айналады, оны? фокустарыны? бірінде Кун орналасады.

Слайд №4
Эллипсті? симметриялы? ось – О,?лкен АА`= 2a ж?не кіші BB`= 2в.
Эллипсті? кез келген н?ктесінен фокустар?а дейінгі ?ашы?ты?тарды? ?осындысыулкен ось ?зынды?ына те? болатыны т?ра?ты шама:
МF1+MF2=2a
Слайд №5
Кеплерді? екінші за?ы

Аудандар за?ы планета ?оз?алыстарыны? бір?алыпты емес екенін аныктайды: планетаны? радиус-векторы бірдей уа?ыт аралы?ында шамалары бірдей аудандар сызып шы?ады.
Слайд №6
Екі аудан бір-біріне те? ,М1 М2, М3 М4, до?аларыны? ?зынды?тыры ?р т?рлі. r-не??рлым кіші болса, до?а со??рлым ?зын болады
Слайд №7
Кеплерді? ?шінші за?ы
Кез келген екі планетаны? кунді айналу периодтары квадратарынны? ?атынасы оларды? оррбиталарыны? ?лкен жартосьтеріні? кубтарыны? ?атынасына те? болады.
Слайд №8
?осымша
Орбитанны? К?нге е? жакын н?ктесі перигелий,
е? алыс нуктесі афелий деп аталады.
Астрономиялы? бірлік (а.б.).
1 а.б.=149 600 000 км.
Жерге е? таяу н?кте перигей ,
Ал е? алыс н?кте апогей деп аталады.
Слайд №9