Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Тема 2: Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.
План викладу матеріалу.
1. Економічно активне населення.
2. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія.
3. Відтворення населення і ресурсів для праці.
4. Трудовий потенціал суспільства. Проблеми реалізації трудової активності населення.

Слайд №2
Людські ресурси – специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів.
Як фактор економічного розвитку людські ресурси – це працівники, що мають певні професійні навички і знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі.
Слайд №3
Залежно від мети дослідження людські ресурси характеризуються різними соціально-економічними категоріями.
Економікою праці найширше використовуються такі з них:
населення,
економічно активне населення,
трудові ресурси.
Слайд №4
Населення – це сукупність людей, що проживають на визначеній території.
Трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві.
Слайд №5
Економічно активне населення, або робоча сила, — це частина трудових ресурсів, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.
Кількісно економічно активне населення складається з:
чисельності зайнятих економічною діяльністю;
чисельністю безробітних.
Слайд №6
Відтворення населення – це історично і соціально-економічно обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь.
У процесах відтворення населення розрізняють види руху (природний, міграційний, соціальний, економічний) типи ( екстенсивний та інтенсивний) і режими (розширене, просте, звужене відтворення).
Слайд №7
Відтворення ресурсів для праці – це процес постійного і безперервного поновлення кількісних і якісних характеристик економічно активного населення.
Природний, міграційний і економічний рух населення впливає на кількісні характеристики ресурсів для праці, соціальний – на якісні.
Слайд №8
Трудовий потенціал – це інтегральна оцінка і кількісних, і якісних характеристик економічно активного населення.
Розрізняють трудовий потенціал окремої людини, підприємства, території, суспільства.
Трудовий потенціал складається з багатьох компонентів, головними з яких є: здоров’я; освіта; професіоналізм; моральність; мотивованість; вміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість; ресурси робочого часу та ін.
Слайд №9
Трудові ресурси — це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.
Слайд №10
Все населення залежно від віку поділяється на:
осіб молодших працездатного віку (від народження до 16 років включно);
осіб працездатного (робочого) віку (в Україні: жінки — від 16 до 54 років, чоловіки — від 16 до 59 років включно);
осіб старших працездатного віку, по досягненні якого установлюється пенсія завіком (в Україні: жінки —з 55, чоловіки — з 60 років).
Слайд №11
Залежно від здатності працювати розрізняють осіб:
працездатних;
непрацездатних.
Непрацездатні особи в працездатному віці — це інваліди 1-ї та 2-ї груп, а працездатні особи в непрацездатному віці — це підлітки і працюючі пенсіонери за віком.
Слайд №12
До трудових ресурсів належать:
населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів 1-ї і 2-ї груп та непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових умовах (жінки, що народили п’ять і більше дітей і виховують їх до восьми років, а також особи, які вийшли на пенсію раніше у зв’язку з тяжкими й шкідливими умовами праці);
працюючі особи пенсійного віку;
працюючі особи віком до 16 років.
Слайд №13
Відповідно до рекомендацій МОП і міжнародних конференцій статистиків праці все населення поділяється на:
економічно активне;
економічно неактивне.
Слайд №14
Економічно активне населення — це частина населення, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг.
Кількісно ця група населення складається із зайнятих із безробітних, які на даний момент не мають роботи, але бажають її одержати.
Слайд №15
Економічно неактивне населення — це та частина населення, Яка не входить до складу ресурсів праці. До них належать:
учні, студенти, курсанти, які навчаються в денних навчальних закладах;
особи, які одержують пенсію за віком або на пільгових умовах;
особи, які одержують пенсію у зв’язку з інвалідністю;
особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими родичами;
особи, які не можуть знайти роботу, припинили її пошук, вичерпавши всі можливості, проте вони можуть і готові працювати;
інші особи, яким немає необхідності працювати незалежно від джерела доходу.
Слайд №16
Використання робочої сили в процесі праці передбачає її відтворення, яке перебуває у взаємозв’язку із відтворенням суспільного продукту.
Процес відтворення робочої сили поділяється на окремі фази:
фаза формування,
фаза розподілу й перерозподілу,
фаза використання.
Слайд №17
Фаза формування характеризується:
природним відтворенням, тобто народженням людей та досягненням нимизгодом працездатного віку;
відновленням здатності до праці в існуючих працівників. Для цього їм необхідні продукти харчування, одяг, житло, а також вся інфраструктура сучасного існування людини (транспорт, зв’язок, тощо);
одержання людьми освіти, спеціальності й певної трудової кваліфікації.
Слайд №18
Фаза розподілу й перерозподілу робочої сили характеризується розподілом її за видами робіт, родом діяльності, а також по організаціях, підприємствах, районах, регіонах країни. У системі ринкової економіки ця фаза забезпечується функціонуванням ринку праці.
Перерозподіл робочої сили здійснюється у вигляді її руху відповідно до попиту і пропозиції на ринку праці.
Слайд №19
Фаза використання полягає у використанні економічно активного населення на підприємствах, в організаціях і в економіці загалом. На цій фазі основна проблема полягає в забезпеченні зайнятості населення і в ефективному використанні працівників.
Слайд №20
Розрізняють екстенсивний та інтенсивний типи відтворення робочої сили.
Екстенсивне відтворення означає збільшення чисельності трудових ресурсів в окремих регіонах та в країні загалом без зміни їхніх якісних характеристик.
Інтенсивне відтворення трудових ресурсів пов’язане зі зміною їхньої якості. Це — зростання освітнього рівня працівників, їхньої кваліфікації, фізичних та розумових здібностей тощо. Екстенсивний та інтенсивний типи відтворення взаємно доповнюють один одного.
Слайд №21
Основним джерелом поповнення трудових ресурсів є молодь, яка вступає в працездатний вік. Чисельність цієї категорії залежить від режиму ЇЇ відтворення (розширене — перевищення кількості народжень над числом смертей на 1000 осіб населення; просте відтворення — відсутність приросту чисельності населення, тобто кількість народжених дорівнює числу смертей на 1000 осіб населення; звужене відтворення — не тільки відсутній природний приріст, а й відбувається його абсолютне зменшення — депопуляція), що пов’язано зі зниженням рівня шлюбності і народжуваності в країні, а також із зростанням дитячої смертності.
Слайд №22
Важливе значення для раціонального формування і розподілу трудових ресурсів має розроблення системи їх балансів.
До системи балансів трудових ресурсів належать:
зведений баланс робочих місць і трудових ресурсів (звітний і плановий);
баланс розрахунку додаткової потреби в робітниках і службовцях та джерел їх забезпечення;
балансовий розрахунок потреби в підготовці кваліфікованих робітників;
балансовий розрахунок залучення молоді до навчання і розподіл її післязавершення навчання;
балансові розрахунки потреби в спеціалістах; міжгалузевий баланс затрат праці;
баланс робочого часу.
Слайд №23
Баланс трудових ресурсів являє собою систему взаємозв’язаних показників, які характеризують формування та розподіл трудових ресурсів.
Він складається з двох частин:
ресурсної (трудові ресурси);
розподільної (розподіл трудових ресурсів).