Господарсько-договорні документи

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Господарсько-договірні документи

Слайд №2
Договір
Це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин.
Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів.
Слайд №3
Договір постачання — це договір, за яким організація-постачальник зобов’язується в певні терміни передати орга-нізації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується оплатити продукцію за встановленими цінами.
Договір підряду — це договір, за яким підприємець-під-рядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику.
Договір про матеріальну відповідальність — це договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.
Слайд №4
Установчий договір — це договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціації.
Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяльності неможливо, оскільки їх багато: це і договір про одержання позики, договори про посередницькі послуги, договори оренди, договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування тощо.
Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудові договори.
Слайд №5
Трудовий договір—це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим ним органом. За цим договором працівник зобов’язується виконувати певну роботу, а керівник — виплачувати йому заробітну плату та забезпечувати належні умови праці.
Слайд №6
Реквізити
Назва документа.
Зазначення місця укладання й дати.
Вступна частина (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють).
Зміст договору.
Термін виконання договору.
Кількісні та якісні показники продукції.
Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми.
Порядок виконання роботи.
Порядок розрахунків між сторонами.
Додаткові умови до договору.
Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору.
Порядок і місце розв’язання суперечок.
Загальний термін дії договору.
Юридичні адреси сторін, що укладають договір.
Власноручні підписи сторін.
Печатки установи або обох сторін, які укладають договір.
Слайд №7
Трудова угода
Це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником. Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов’язків.
Слайд №8
Реквізити
Назва виду документа.
Заголовок.
Місце складання.
Дата.
Текст з переліком повноважень і зобов’язань сторін.
Юридичні адреси сторін.
Підписи.
Печатка установи.
Слайд №9
Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта зберігаються у справах організації-замовника.
Слайд №10
Контракт
Контракт — це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності. Згідно із Законами України «Про підприємство», «Про власність», «Про освіту» громадяни через контракт реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.
Слайд №11
Реквізити
Назва виду документа із стислим зазначенням його призначення.
Дата й місце підписання.
Орган, що наймає працівника.
Посада, прізвище, ім’я, по батькові того, кого наймають.
Термін дії контракту.
Текст.
Підписи сторін — укладачів контракту.
Печатка, що засвідчує підпис наймача.
Слайд №12
Контракт складається у двох примірниках — по одному для кожної сторони; про це зазначається у тексті контракту.