Ринок праці — Безробіття та його особливості в сучасних умовах

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Виконала:студентка групи БОА – 2-12Литвинюк О.В.
Ринок праці. Безробіття та його особливості в сучасних умовах.

Слайд №2
Ринок праці — це механізм (інститут ), що регулює взаємовідносини продавців товару (робоча сила — працівники) з покупцями цього товару (роботодавцями).
Слайд №3
В умовах ринкової економіки робоча сила,як і інші чинники виробництва,функціонує як товар.
Робітники пропонують свою робочу силу за плату, а роботодавці пред’являють попит на робочу силу і платять за неї.
Таким чином, на ринку праці, як і на інших ринках, існують пропозиція, попит і ціна праці (заробітна плата).
Ринок праці відіграє важливу роль у формуванні зайнятості населення та її регулювання.
Слайд №4
Ринок праці

Ринок незайнятої робочої сили, що шукає роботу
Ринок вільних робочих місць

Ринок зайнятої робочої сили (задоволений попит на робочу силу)
Ринок робочих місць (попит на робочу силу)
Ринок робочої сили (пропозиція робочої сили)
Структура ринку праці(складові формування і функціонування)
Слайд №5
Безробіття — соціальне явище, коли кількість бажаючих отримати роботу є більшою, ніж робочих місць (перевага пропозиції робочої сили над її попитом).
Слайд №6
Згідно з міжнародними стандартами, розробленими Міжнародною організацією праці (МОП), все населення поділяють на три групи:

1)Зайняті — це ті люди, які виконують будь-яку оплачувану роботу, а також ті, що мають роботу, але тимчасово не працюють через хворобу, страйк чи відпустку. До цієї групи належать і ті, хто зайнятий неповний робочий день.

Слайд №7
Безробітні — ті, хто не має роботи, але активно шукає її або чекає, щоб повернутися на попереднє місце роботи. Конкретніше, людина вважається безробітною, якщо вона: 1) не мали роботи; 2) шукали роботу ; 3)готові розпочати або розпочинають роботу протягом наступних 2 тижнів; 4)зареєстровані в службі зайнятості як такі, що шукают роботу. Зайняті і безробітні становлять робочу силу, або економічно активне населення в даний момент часу.
Слайд №8
Незайняті — особи поза робочою силою, або економічно неактивне населення — це :
— люди у віці до 16 років;
— ті хто перебуває в спеціалізованих установах (наприклад, психіатричних диспансерах, виправних закладах тощо);
особи, що вибули зі складу робочої сили, — дорослі, які потенційно мають можливість працювати, але не працюють і не шукають роботи (навчаються, перебувають на пенсії, надто хворі, щоб працювати, або просто не шукають роботи).
Слайд №9
Вид безробіття
Причина його появи
Циклічне
Сезонне
Панельне(природнє)
Фрикційне
Структурне
Виникає внаслідок коливань економіки
Результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту
Безробітні, які не можуть знайти роботу в зв’язку з віком, станом здоров’я, місцем проживання

Виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці, професії.
Виникає в результаті зміни структури економіки, викликане науково-технічним прогресом і зміною структури потрібних кадрів.
Слайд №10
Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого — великим суспільним лихом. Експерти МОП вважають, що найближчими роками в середньому в світі рівень безробіття досягне 10% і повністю ліквідувати його не зможе жодна країна. Тому дослідження проблеми безробіття в Україні в сучасних умовах господарювання є досить актуальним.
Слайд №11
Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості 2000 – 2011 рр.
Слайд №12
Запорукою вирішення проблеми безробіття в Україні є:
оновлення та підвищення технічного рівня робочих місць, зокрема, для того, щоб кожне з них забезпечувало зайнятому прожитковий мінімум і подальше зростання заробітної плати (з урахуванням інфляції).
заходи щодо підвищення продуктивності праці.
постійне вдосконалення соціально-трудових відносин і колективних переговорів.
Слайд №13
Дієвим заходом щодо боротьби з безробіттям є передусім державні асигнування.
Серед опосередкованих важелів впливу мають місце:

надання податкових пільг і дотацій підприємствам та компаніям за створення робочих місць;

компенсації витрат, пов’язаних з пошуком роботи та працевлаштуванням

прямі виплати підприємцям за кожного працевлаштованого.

Тобто широке впровадження економічно-заохочувальних заходів.

Слайд №14
Дякую за увагу!