Структура світового валютного ринку і основні валютні операції

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Презентаціяз предмету «Політична економія»на тему:
«Структура світового валютного ринку і основні валютні операції»
Виконав:
студент І курсу
групи ФБС – 212
Іваненко В.Ю.

Слайд №2
План
1. Сутність, структура та функції
світового валютного ринку.
2. Валютні операції та їх основні види.
3. Україна у світовому валютному ринку
4. Статистика
5. Висновок
Слайд №3
1. Сутність, структура та функції світового валютного ринку.
Валютний ринок — це складова сфери обміну національної та міжнародної економіки, в якій здійснюється торгівля національними та наднаціональними грошовими одиницями і валютними цінностями.
Слайд №4
Функції валютних ринків:
— забезпечення своєчасного здійснення міжнародних розрахунків;
— курсоутворення;
Слайд №5
Функції валютних ринків:
— страхування валютних ризиків і формування специфічної системи, яка забезпечує суб’єктам валютного ринку отримання особливого прибутку — спекулятивного — у вигляді курсової різниці;
Слайд №6
Функції валютних ринків:
— диверсифікація валютних резервів банків, підприємств, держав;
— саморегулювання валютних курсів.
Слайд №7
Світовий валютний ринок
Світовий валютний ринок — це не проста арифметична сума національних, регіональних та міжнародних ринків, а певним чином субординована, взаємопідпорядкована система ринкових сегментів, між якими існує взаємообумовлений прямий та зворотний зв’язок.
Слайд №8
2. Валютні операції та їх основні види.
Валютні операції — це угоди, пов’язані з купівлею-продажем валюти і платіжних документів в іноземній валюті, з використанням їх як платіжних та розрахункових засобів у міжнародних відносинах.
Слайд №9
Види операцій Зміст операцій
 
Депозитні Короткострокові (від 1 дня до 1 року) операції з розміщення грошових коштів в іноземних валютах під визначений відсоток з метою одержання прибутку
 
Конверсійні Операції між агентами валютного ринку з обміну визначеної кількості валют однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену дату
Арбітражні Операції, орієнтовані на отримання прибутку через різницю валютних курсів або відсоткових ставок
Спот Поточні конверсійні операції, що передбачають поставку валют на 2-й робочий день з дня укладання угоди
Форвардні Операції з обміну валюти за узгодженим курсом
Ф’ючерсні Термінові операції, що передбачають торгівлю стандартними контрактами, в яких регламентовані сума, метод розрахунку і термін
 
Опціонні Передбачають право купити чи: продати валюту в майбутньому за курсом зафіксованим на час укладання угоди, але з незафіксованою датою поставки валюти протягом визначеного періоду
Своп Операції, що поєднують купівлю-продаж на умовах термінової поставки з одночасною контругодою на визначений термін з тими ж валютами
Слайд №10
Україна у світовому валютному ринку
Здобувши незалежність, Україна фактично не мала власної грошової
одиниці. У 1993-1994 рр. попередник гривні – купоно-карбованець – щороку
девальвував відносно долара США на 700 і більше відсотків. Однак, упродовж
останніх семи років українська валюта демонструє впевнену курсову стабільність.
Слайд №11
Виважена валютна політика НБУ стимулювала не лише швидке накопичення міжнародних резервів, але й вирішення стратегічного завдання – збереження внутрішньої і зовнішньої стабільності національної грошової одиниці, що слугувало надійним орієнтиром для вітчизняних підприємців та іноземних інвесторів.
Слайд №12
Статистика
Протягом 2006 року гривня подешевшала відносно євро та російського рубля відповідно на 11,4% та 9,3%, що в цілому відображало кон’юнктуру міжнародних ринків.
Слайд №13
Загалом за 2006 рік реальний ефективний обмінній курс гривні знизився на 3,3%, що позитивно вплинуло на конкурентоспроможність національних товаровиробників.
У 2007 році зберігається тенденція домінування пропозиції іноземної валюти над попитом на неї, сальдо офіційних інтервенцій НБУ є позитивним
Слайд №14
Показники міжбанківського валютного ринку України у 2004-2007 рр.
(без надходжень від приватизації ВАТ «Криворіжсталь»)
Слайд №15
Таким чином, багаторічні зусилля НБУ, спрямовані на розбудову і зміцнення валютного ринку України, дали можливість забезпечити:
• створення відповідної моделі валютного ринку, розвиток його інфраструктури та механізмів проведення торгів і режимів курсоутворення;
• поступовий розвиток валютного ринку – диверсифікацію валютної структури та залучення в обіг усе зростаючих обсягів валютних коштів;
Слайд №16
• накопичення та підтримання на необхідному рівні золотовалютних резервів Національного банку України для проведення дієвої девізної політики;
• можливість своєчасного отримання (купівлі) іноземної валюти вітчизняними підприємствами-імпортерами та її продажу експортерами тощо.
Слайд №17
Висновок
На сьогодні вітчизняному валютному ринку притаманний широкий спектр операцій, включаючи й арбітражні. Це наближає його до стандартів ЄС та допомагає реалізувати основну стратегічну мету, визначену законодавством, – забезпечення стабільності національної валюти.
Слайд №18
Дякую за увагу!