Водород

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Саба?ты? та?ырыбы:Сутек. Сутекті? таби?атта таралуы ж?не алынуы.

Слайд №2
Ми?а шабуыл
Ауаны? ??рамын ал?аш?ы рет аны?та?ан француз ?алымы?
Л
А
В
У
А
З
Ь
Е
Л
Е
Ь
З
У
В
А

Слайд №3
Сутек Д.И.Менделеев жаса?ан элементтерді? периодты? кестесінде бірінші орында т?р.
Жа?а та?ырыпты т?сіндіру:
Слайд №4

Химиялы? та?басы “Н”, ол “аш” деп о?ылады. Салыстырмалы атомды? массасы 1,008. Жай зат т?зетін газ к?йіндегі сутек – екі атомнан т?ратын молекуладан Н2 ??ралады. Сутек молекулалары бір-біріне ?лсіз тартылады, сонды?тан ?алыпты жа?дайда газ. Жер бетінде оттекке ?ара?анда сутек ед?уір аз.

Сутек е? же?іл газ бол?анды?тан, ?арыш ке?істігінде к?п тара?ан. К?н ж?йесі планеталарыны? 92%-ін сутек атомы ??райды.

Сутекті отын ретінде пайдалан?ан тиімді. ?зірше сутекті к?п м?лшерде ?ндіруге болатын шикізаттар – метан мен суды айыру ?ымбат?а т?сіп отыр. Келешекте автомобильдерді сутек отыны к?мегімен ж?ргізуді дамыту к?зделуде.

Слайд №5
Жер ?ыртысында?ы сутекті? массалы? ?лесі 1 %.
Слайд №6
Жер бетінде сутек бос к?йінде кездеспейді, к?п тара?ан ?осылысы-су. Суда?ы сутекті? массалы? ?лесі 11% пайыз. Сонымен ?атар сутек таби?атта ?осылыстар ??рамында кездеседі
Слайд №7
Минералдар мен тау жыныстарында
Слайд №8
М?най ??рамында?ы метан газында
Слайд №9
Жануарлар мен ?сімдіктер организмінде
Слайд №10
Тас к?мірді? ??рамында
Слайд №11
Сутекті? е? к?п тара?ан ?осылысы – су.
Слайд №12
Сутекті? физикалы? ?асиеттері:
Сутек – иіссіз, т?ссіз газ.
Барлы? газ к?йіндегі заттарды? ішіндегі е? же?ілі – сутек. Ол суда аз ериді. Жылу ?ткізгіштігі ?те жо?ары. Зонд шарларын сутекпен толтырып, аспан?а ?шырып, метеорологиялы? ма?сатта?ы ж?мыстар ж?ргізіледі.
Слайд №13
Сутекті? алынуы
Слайд №14
1776 жылы сутекті Г.Кавендиш алды. Француз ?алымы А. Лавуазье сутекті? жай зат екенін аны?тап, о?ан “гидрогениум” деп ат берген. Латынша б?л “су тудырушы” дегенді білдіреді.
Генри Кавендиш
Антуан Лавуазье
Слайд №15
?нерк?сіпте алынуы
Жер бетінде су ке? тара?анды?тан ?нерк?сіпте сутекті алуды? негізгі ?дісі – суды т?ра?ты электр тогыны? к?мегімен айыру болып табылады.
2H 2O = 2H2 + O2
CH4 + 2H2O = CO2 + 4H2 -165 кДж
Слайд №16
Зертханада алынуы
Сынауы??а 1-2 т?йір мырыш салып, ?стіне с?йытыл?ан т?з немесе к?кірт ?ыш?ылын ??яды. Реакцияны? ж?ре баста?анын с?йы?ты? бетінде газ к?піршіктеріні? пайда болуынан бай?ау?а болады. Ол – сутек газы.
Zn + H 2SO4 = ZnSO4+ H2
Слайд №17
Сутекті жинау ?дістері
Ауаны ы?ыстыру ар?ылы
Суды ы?ыстыру ар?ылы
Слайд №18
Сутегін зертханада алу?а арнал?ан ??рал — Кипп аппараты
Слайд №19
Есеп шы?ару
О?улы?та?ы 83 бет, 8-9-10 есептер
Слайд №20
Саба?ты бекіту:
1. Карточка:
2. Т?рт шар ?рт?рлі газдармен толтырыл?ан. ?ай шарда сутек газы бар?
Слайд №21
2.?ай суретте сутек газын алу ?дісі д?рыс берілген?
Слайд №22
?йге тапсырма:
§ 30 80-бет
11 – 12 жатты?улар.
Слайд №23
Назарлары?ыз?а рахмет!