Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведені аудиту

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні аудиту
Виконала:
Студентка
групи Боа208
Куниця Аліна

Слайд №2
У відповідності з встановленими критеріями оцінки фінансової звітності завданнями аудиту фінансових результатів полягає в з’ясуванні
за критеріями повноти;
— за критерієм правильності відображення;
— за критерієм незалежності ;
— за критерієм оцінки;
— за критерієм законності;
— за критерієм постійності
— за критерієм відповідності
Слайд №3
Як правило, аудит фінансових результатів передбачає певну послідовність робіт:
установлення правильності оформлення первинних документів;
перевірка правильності ведення доходів і витрат за видами діяльності;
аналіз організації обліку фінансових результатів;
установлення правильності обліку основної діяльності;
визначення правильності обліку результатів іншої звичайної діяльності;
Слайд №4
визначення правильності обліку результатів надзвичайних подій;
перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства;
перевірка правильності сум, які мають бути сплачені в бюджет
виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планового;
аналіз показників фінансової звітності і регістрів бухгалтер­ського обліку, фінансових результатів.
Слайд №5
Для оцінки системи
внутрішнього контролю
щодо обліку доходів і
фінансових результатів
доцільно проводити тестування.
Перелік питань вказано
в тесті внутрішнього контролю.
Слайд №6
ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зміст питання Варіанти відповіді Варіанти відповіді Варіанти відповіді Примітки
Зміст питання так ні інформація відсутня Примітки
1. Чи ведеться окремо облік різних видів доходів:
відомості;
картки;
інше
2. Чи є на підприємстві відповідальні особи за повноту та своєчасність відвантаження товарів (робіт, послуг)
3. Особи, які розробляють і затверджують цінову політику:
керівник; — спеціальний відділ; бухгалтерія

Слайд №7
При здійсненні аудиторських перевірок фінансових результатів необхідно перш за все виходити з того, що діяльність будь-якого підприємства вміщує два взаємопов’язані елементи:
господарську діяльність — визначає кількість активів, які задіяні у виробництві;
фінансову –
визначає величину
використаних
пасивів (ресусів).
Слайд №8
Основні види порушень, які аудитори повинні брати до уваги під час перевірок:
порушення п. 5 П(с)БО 15 «Дохід» щодо визнання доходів
порушення п. 6 П(с)БО 15 «Дохід» щодо визнання доходами таких видів надходження інших осіб
порушення п. 7 П(с)БО 15 «Дохід» щодо класифікації доходів від звичайної діяльності
порушення п. 15 П(с)БО 15 «Дохід» щодо визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг)
Слайд №9
порушення п.9 П(с)БО 15 «Дохід» щодо визнання доходу при обміні товарами (роботами, послугами) та іншими активами в разі, якщо здійснюється обмін товарами (роботами, послугами) та іншими активами, які є подібними за призначенням і мають однакову справедливу вартість.
Слайд №10
Джерелами інформації аудиту доходів і фінансових результатів є
Наказ про облікову політику підприємства; первинні документи з об­ліку доходів, на основі яких формується чистий прибуток підприємства;
акти;
податкові накладні
регістри бухгалтерського обліку;
внутрішня звітність
Слайд №11
Дякую
за
увагу 😉