Функції національної економіки як науки

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Функції національної економіки як науки
Виконала:
Студентка групи ФБС-210
Бондаренко Н.В.

Слайд №2
Національна економіка України є цілісним організмом. Вона об’єднує взаємопов’язану систему галузей, видів виробництв і територіальних комплексів. У цій системі органічно взаємодіють галузі виробництва (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок тощо) і сфери послуг (освіта, охорона здоров’я, культура).
Слайд №3
Слайд №4
Теоретико-пізнавальна (гносеологічна)
Суть цієї функції полягає у пізнанні економічних явищ та процесів з метою обґрунтування нових тенденцій та моделей у розвитку національної економіки. В цьому сенсі національна економіка є позитивною наукою, яка формує наукові відповіді на запитання: «Що саме відбувається в економіці країни?».
Слайд №5
Виховна та світоглядна
Суть даної функції полягає у вихованні національної свідомості населення, підвищення рівня національної економічної культури та адекватного до цього економічного світогляду.
Слайд №6
Практична (прикладна)
Суть цієї функції полягає в розробці практичних рекомендацій на основі здійснення аналізу та оцінки різних фінансових, господарських та організаційно-управлінських явищ у національній економіці. Це дає можливість підвищувати якість економічних та управлінських рішень.
Слайд №7
В світлі цієї функції, національна економіка є нормативною наукою, тобто відповідає на запитання: «Якою повинна бути національна економіка?». Вона є сукупністю уявлень про її «еталонний», оптимальний стан. Найбільш концентрованого вигляду нормативна наука набуває у розробці економічної політики, перш за все, її економічних цілей та інструментів.
Слайд №8
Прогностична функція
Суть її полягає в оцінці сучасної економічної кон’юнктури та передбаченні стратегічного розвитку різних секторів та сфер національної економіки, виходячи з критеріїв екзогенного
та ендогенного
характеру.
Слайд №9
Деякі науковці виділяють іншу групу функцій, серед яких розрізняють такі:
Слайд №10
Ідеологічна функція «відповідальна» за формування економічного мислення й певної ідеології людини. Ідеологічна функція національної економіки пов’язана з певною «презентацією» інтересів і поглядів основних верств населення, особливостей їхнього світогляду.
Слайд №11
Методологічна функція ґрунтується на тому, що національна економіка як наука, використовуючи досягнення інших наук, визначає загальні економічні закони й закономірності розвитку, які стають початковою методологічною посилкою досліджень в інших науках, тобто формує методологічну основу не тільки для власного подальшого розвитку, а й розвитку інших економічних наук, розробляє загальні методологічні принципи для обґрунтування практичних рішень з перетворення й вдосконалення економічної дійсності.
Слайд №12
Деякі вчені до числа основних також відносять нормативну функцію. Сутність цієї функції полягає у тому, що вчені, які володють знаннями про економічні процеси, що відбуваються в країні, в змозі запропонувати способи вирішення тих чи інших проблем, котрі виникають в процесі функціонування господарської системи.
Слайд №13
В якості особливої функції деякі вчені виділяють також етичну функцію.

Вона виражається у виявленні особливих принципів і норм поведінки як макро та і мікросуб’єктів в межах їх взаємодії на національному ринку.
Слайд №14
Функції національної економіки взаємопов’язані та взаємообумовлені. Важливо не допускати абсолютизації одних функцій і недооцінки інших, враховувати певний баланс між ними. Кожна з перерахованих функцій національної економіки розкриває загальну суть та мету даної науки.
Слайд №15
Дякую за увагу!