Гіпотези і докази у наукових дослідженнях

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Презентація на тему:“Гіпотези і докази в наукових дослідженнях”
Виконала :
студентка групи мф-112
Руцька Т.А.

Слайд №2
Наукове дослідження- це процес дослідження певного об’єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Головні етапи наукового дослідження

Виникнення ідей
Формулювання мети та завдань
Висування гіпотез, теоретичні дослідження
Узагальнення наукових фактів, проведення експерементів
Аналіз і оформлення наукових досліджень, підтвердження гіпотез
Науковий закон
Наукова теорія

Слайд №3
Вибір і побудова методології наукового дослідження відбувається через розробку гіпотези.
Гіпотеза- це науково-обгрунтоване припущення про факт, що знаходиться за межами безпосереднього спостереження або про закономірні зв?язки і закономірний порядок явищ, не перевірені науковими методами.
Гіпотеза повинна бути такою, що перевіряється; володіти певною передбаченістю; не повинна бути логічно суперечливою.
Необхідність розробки гіпотези полягає в тому, що:
неможливо здійснювати дослідження, не маючи певної цілі (ідеї) та методів її досягнення;
передбачення розв?язку (гіпотеза) дає уявлення про достатність матеріалу, що є в наявності у дослідника, чи його недостатність. Знання методики дослідження скеровує дослідника на необхідний масив інформації, що потрібно зібрати в процесі дослідження.
Слайд №4
Гіпотези в наукових дослідженнях
Слайд №5
Процес прийняття гіпотези складається з декількох етапів:
Слайд №6
Останньою стадією прийняття гіпотези є перевірка отриманих результатів та уточнення гіпотези.Якщо отриманий практичний результат відповідає припущенням, то гіпотеза перетворюється на наукову теорію, тобто стає достовірним знанням. Процедури, за допомогою яких установлюється істинність будь-якого твердження, називають доказами.Докази використовують як у науці, так і в практичній діяльності людей. Доказами гіпотез у досліджуваних об?єктах можуть бути цитати, запозичені в інших авторів, оприлюднені аксіоматизовані знання, сформовані теорії (наприклад: таблиця Менделєєва — у хімії)
Слайд №7
Способи встановлення істини у доказах
Слайд №8
У структурі доказів можуть бути такі елементи:
Теза — це систематизований виклад основних положень, думок, спостережень, в ній відсутні деталі, пояснення, ілюстрації тощо.

Аргумент — це підстава, доказ, які використовуються для обґрунтування, підтвердження чогось.

Демонстрація (ілюстрація) — це форма зв?язку між аргументами та тезою (макети, таблиці, схеми).

Слайд №9
Дякую за увагу!