Роль гіпотез в науковому пізнанні

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Роль гіпотез в науковому пізнанні

Слайд №2

У гіпотезі передбачається наявність причинно-наслідкового зв’язку між групами фактів.
З одного боку, гіпотеза – це ймовірнісне знання, що вимагає емпіричного підтвердження.
З іншого боку, гіпотеза формулює нове знання. Тому гіпотеза має задовольняти вимозі бути і теоретично, і емпірично істинною.
Гіпотеза
(із грец. hypothesis – підстава, припущення) – умовне, імовірнісне пояснення причин того чи іншого явища, або припущення, в якому передбачається існування якого-небудь об’єкта чи його властивості, поведінки тощо.

Слайд №3
Гіпотеза виражається у вигляді гіпотетичного твердження – припущення, яке може бути

ВІРНИМ
ХИБНИМ
Слайд №4
Гіпотеза містить імовірнісне знання, тому вона з логічної точки зору не може кваліфікуватися як істинна або хибна доти, доки не буде перевірена на практиці чи логічними методами.
Власне логічним методом обґрунтування гіпотези є її виведення з інших положень, істинність яких уже установлена.
З логічної точки зору гіпотеза являє собою умовно-категоричний умовивід за формулою “якщо… то…” (А®В). Гіпотеза може виражатися й в інших формах, приміром, у формі “чим… тим…”

НАПРИКЛАД:

“Якщо вся група здасть заліки на відмінно, то матиме можливість поїхати безкоштовно на екскурсію”

“Чим вище добробут нації, тим швидше зростає чисельність її населення”

Слайд №5
Роль гіпотез у науковому пізнанні неможливо переоцінити. Гіпотези – стрижень наукової теорії.

У широкому розумінні гіпотеза – це запитання, побудоване відповідно з науковими правилами.
Коли на запитання отримана певна відповідь, гіпотеза або стає невід’ємною частиною наукового знання, або відкидається.

Слайд №6
Існують два способи підтвердження гіпотези
Емпіричний
Теоретичний
гіпотеза одержує право на існування
визначаються її місце, функції і роль у системі наукового знання
Слід мати на увазі, що в науковому пізнанні фіксуються не тільки підтверджені, але й відкинуті після перевірки гіпотези: знання негативного результату вважається корисним хоча б для того, щоб не допустити таких же помилок в майбутньому.
Слайд №7
Теорія з певного погляду є системою колишніх гіпотез. Гіпотези – головний елемент теорії на стадії її формування і перевірки.

Перевіряючи теорію при виникненні нових проблем, вчений перевіряє насамперед її гіпотези, які можуть бути обмежені в їхній істинності під кутом зору раніше не відомих фактів.

Установлюючи істинність гіпотез, вчений установлює істинність самої теорії.
Існують дуже тісні зв’язки між гіпотезою і теорією

Слайд №8
Таким чином, можна з певністю вважати, що гіпотеза являється формою знань у всіх науках, а також у всіх інших відгалуженнях знань, оскільки всі наукові теорії з’являються на світ у вигляді гіпотез. І, мабуть, немає жодної наукової теорії, яка свого часу не пройшла б стадії здогаду або гіпотези. Іншими словами, гіпотеза є неминучим етапом складного процесу виникнення, становлення і розвитку наукового знання. До того ж існуючі наукові теорії розширюються, поглиблюються і конкретизуються завдяки включенню до них нових положень, які добуваються з допомогою
гіпотез.
Слайд №9
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!