Економіка підприємства – коефіцієнти

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Аналіз ліквідності
Ліквідність балансу показує, в якій мірі підприємство здатне розраховуватися по короткостроковим зобов’язанням поточними активами

Показник Формула Рекомендоване
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти /
Поточні зобов’язання 0,2-0,5
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Грошові кошти + Дебіторська заборгованість) / Поточні зобов’язання 0,3-1,0
Коефіцієнт поточної ліквідності
Оборотні активи / Поточні зобов’язання
1,0-2,0
© 2006 Сергій Криниця

Слайд №2
Структура капіталу
Показник Формула Рекомендоване
Коефіцієнт фінансової незалежності Власний капітал / Валюта балансу 0,5-0,8
Коефіцієнт фінансової залежності (Довгострокові + Короткострокові зобов’язання) / Валюта балансу 0,2-0,5
Коефіцієнт капіталізації Довгострокові зобов’язання / (Власний капітал + Довгострокові зобов’язання ) 0,25-1,0
Коефіцієнт фінансування Власний капітал / Позиковий капітал >0,5
Коефіцієнт маневреності Чистий оборотний капітал / Власний капітал н/д
© 2006 Сергій Криниця
Слайд №3
Аналіз ділової активності
Показники ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти.

© 2006 Сергій Криниця
Показник Формула для розрахунку Рекомендоване
Оборотність активів 2*Виручка від реалізації/Вартість активів на початок і кінець року зростання
Оборотність чистих активів 2*Виручка від реалізації/(Вартість активів – Поточні зобов’язання (на початок і кінець року)) зростання

Період обортності запасів (Запаси на поч. і кін.року)*365/(2*Собівартість продукції) Зменшення
Період обортності
дебіторської заборг. (Дебітор.заборг. на поч. і кін.року)*365/(2*Виручка від реаліз.) зменшення

Період обортності
кредиторської заборг. (Кредитор.заборг. на поч. і кін.року)*365/(2*Матеріальні затрати) зростання
Слайд №4
рентабельність
Коефіцієнти рентабельності показують, наскільки прибуткова діяльність компанії:

© 2006 Сергій Криниця
Показник Формула для розрахунку
Рентабельність продажу Чистий прибуток / Виручка від реалізації
Рентабельність власного капіталу 2*Чистий прибуток / (Власний капітал на початок і кінець року)
Рентабельність інвестицій 2*Чистий прибуток / (Власний капітал та довгострокові зобов’язання на початок і кінець року)
Рентабельність активів 2*Чистий прибуток / (Всього активів на початок і кінець року)
Рентабельність чистих активів
2*Чистий прибуток / (Власний капітал та кредити на початок і кінець року)