Подання фінансових звітів

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
1
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Подання фінансових звітів

Слайд №2
2
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Мета і сфера застосування
Метою МСБО 1 є забезпечення співставності між фінансовими звітностями (ФЗ) за кілька років і ФЗ звітностями різних підприємств
МСБО 1 повинен застосовуватися до всіх фінансових звітностей, підготовлених у відповідності до МСБО:
всіх типів підприємств
окремих ФЗ
консолідованих ФЗ
Застосовується з 1 липня 1998 р.
заміщає попередні МСБО 1, 5, 13
Слайд №3
3
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Компоненти і структура фінансових звітностей
Вимагається:
Баланс
Звіт про прибутки та збитки
Звіт, який відображає:
усі зміни у власному капіталі
Зміни у власному капіталі, крім тих, які відбулися в результаті капітальних операцій з власниками та виплат власникам
Звіт про рух грошових коштів
Облікова політика та пояснювальні примітки
Слайд №4
4
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Компоненти і структура фінансових звітностей (продовження)
Заохочується (поза ФЗ):
Фінансові огляди
операційні результати
фінансовий стан
невизначеності
Екологічні звіти, звіти про додану вартість
Слайд №5
5
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Компоненти і структура фінансових звітностей (продовження)
ФЗ (і їх компоненти) повинні бути чітко відділені від іншої інформації у річному звіті
Подання ФЗ щонайменше раз у рік
Подання ФЗ не пізніше 6 місяців після дати балансу
Визначення ФЗ:
назва підприємства
окрема ФЗ чи консолідована ФЗ
дата балансу, період звітування
валюта звітування
рівень округлення сум ФЗ
Слайд №6
6
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Загальні положення
Діюче підприємство (безперервність)
Принцип нарахування в бухгалтерському обліку
Суттєвість та об’єднання
Згортання
Облікова політика
Послідовність представлення
Порівняльна інформація
Дотримання МСБО
Достовірне представлення
Слайд №7
7
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Діюче підприємство
ФЗ повинна бути підготовлена згідно принципу діючого підприємства
якщо підприємство не припинить діяльність або немає іншої альтернативи, як ліквідація
Необхідно оцінити вірогідність того, що підприємство продовжуватиме діяти як діюче підприємство
Необхідні розкриття, у випадку, коли:
Існують невизначеності стосовно здатності продовжувати як діюче підприємство
ФЗ не підготовлена згідно принципу діючого підприємства
Слайд №8
8
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Принцип нарахування в бухгалтерському обліку
Фінансові звітності (крім звіту про рух грошових коштів) повинні бути підготовлені згідно принципу нарахування
Операції та події визнаються тоді, коли вони відбуваються, і
Відображаються і тих періодах, до яких вони відносіться
Слайд №9
9
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Суттєвість та об’єднання
Суттєві статті повинні бути представлені окремо
Несуттєві статті не обов’язково представляти окремо:
Необхідно об’єднати з іншими статтями згідно з їх характером та функцією
Слайд №10
10
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Згортання
Активи та зобов’язання не слід згортати, крім випадків, коли:
інший стандарт вимагає або дозволяє згортання
Статті доходу та витрат не слід згортати, крім випадків, коли:
інший стандарт вимагає або дозволяє згортання, і
прибутки, збитки та пов’язані з ними витрати, які виникають у результаті однакових чи подібних операцій та подій, не є суттєвими
Слайд №11
11
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Облікова політика
Політика, яка є необхідною для правильного розуміння ФЗ
Опирається на відповідні МСБО і ПКТ (Постійний комітет з илумачень)
Коли відповідного МСБО не існує, необхідно вибрати процедури, які відповідали б таким аспектам :
трактування МСБО інших схожих питань
критерії Концептуальної основи КМСБО
практика, що застосовується на інших підприємствах галузі та заяви інших органів, що встановлюють стандарти
Слайд №12
12
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Облікова політика (продовження)
Визнання доходу
Принципи консолідації, (вкл. дочірні та асоційовані п-ва)
Об’єднання компаній
Спільні підприємства
Знос та амортизація ОЗ та нематеріальних активів
Капіталізація витрат на позики та інші витрати
Будівельні контракти
Інвестиційна нерухомість
Фінансові інструменти та інвестиції
Оренда
Витрати на дослідження та розробки
Запаси
Податки, вкл. відстрочені податки
Резерви
Виплати працівникам
Перерахування з іноземних валют та хеджування
Основа звітування за сегментами
Визначення грошей та грошових еквівалентів
Облік інфляції
Державні гранти
Слайд №13
13
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Зіставність
Необхідно дотримуватися однакової презентації та класифікації статей кожного періоду, крім випадків, коли:
відбулася суттєва зміна в характері операцій
перегляд презентації демонструє, що в результаті зміни буде досягнуто більш правдиве представлення, або
МСБО або тлумачення вимагають таких змін
Слайд №14
14
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
ПКТ-18: Послідовність – Альтернативні методи
Якщо існує декілька альтернативних варіантів, необхідно вибрати один із них і послідовно застосовувати
Якщо необхідно або дозволяється застосовувати відмінну облікову політику до певної категорії статей, вибрана облікова політика повинна послідовно застосовуватися до кожної категорії
Чинний з 1 липня 2000
Зміни в обліковій політиці згідно з МСБО 8
Слайд №15
15
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Порівняльна інформація
Необхідно надавати порівняльні дані за попередній період для всієї цифрової інформації,
окрім випадків, коли МСБО вимагає або дозволяє інакше
Якщо міняється презентація класифікації необхідно рекласифікувати порівняльні суми, крім випадків, коли це неможливо
Слайд №16
16
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Відповідність МСБО
Якщо у відповідності з МСБО, необхідно розкрити цей факт
Необхідно дотримуватися всіх стандартів та тлумачень. Не дозволяється:
“у відповідності з МСБО у всіх суттєвих питаннях”
“у відповідності з усіма суттєвими вимогами МСБО”
“на основі МСБО”
Не можна описувати або пояснювати невідповідний обліковий підхід в коментарях або де-інде
Слайд №17
17
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Достовірне відображення
Достовірне відображення у ФЗ, у практично всіх випадках досягається адекватним застосуванням стандартів
Якщо дотримання МСБО вводить в оману, відхилення від стандарту необхідне – але у винятково рідких випадках
необхідно робити обширне розкриття
Якщо МСБО (або ПКТ) застосовуються до чинної дати необхідно розкрити цей факт
Слайд №18
18
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
ПКТ-8: Застосування МСБО вперше
ФЗ необхідно готувати так, якби ФЗ завжди готувалася у відповідності до МСБО та коментарів (ПКТ), які були чинними протягом періоду, коли МСБО вперше застосовуються
Необхідно застосовувати МСБО та коментарі (ПКТ) ретроспективно, крім випадків, коли:
інший підхід дозволяється/вимагається окремим стандартом, або
не можна встановити суму необхідного коригування
Трансформаційні положення застосовуються тільки протягом зазначених періодів
Необхідно подавати порівняльні дані, крім випадків, коли неможливо
Необхідно скоригувати початкові нерозподілені прибутки за найперший період, що подається
Вимоги, щодо розкриття
Слайд №19
19
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Баланс: Поточні/непоточні
Активи і зобов’язання повинні бути представлені в балансі, як:
поточні та непоточні, або
в порядку їх ліквідності
При будь-якому методі:
Необхідно розкрити суми, які очікуються до відшкодування або погашення після понад 12 місяців
Активи і зобов’язання необхідно класифікувати як поточні, коли:
обертаються протягом звичайного операційного циклу, і
очікується, що будуть відшкодовані або погашені протягом 12 місяців з дати балансу
Інші активи і зобов’язання повинні бути класифіковані як непоточні
Слайд №20
20
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Баланс: Мінімум вимог
Основні засоби
Нематеріальні активи
Фінансові активи
Інвестиції, обліковані за методом участі в капіталі
Запаси
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Гроші та грошові еквіваленти
Випущений капітал і резерви
Частка меншості
Непоточні зобов’язання, на які розраховуються відсотки
Забезпечення (резерви)
Податкові зобов’язання та активи
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Слайд №21
21
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Баланс: Під-класифікації
Під-класифікації статей необхідно подавати:
в балансі, або
в коментарях
Необхідно окремо подавати суми до повернення та погашення від материнської компанії, дочірніх, асоційованих компаній та пов’язаних сторін
Слайд №22
22
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Баланс: Акціонерний капітал
Для кожного класу акціонерного капіталу необхідно подавати:
Кількість акцій, дозволених до впуску
Кількість випущених і повністю сплачених акцій
Кількість випущених і не повністю сплачених акцій
Номінальну вартість або факт відсутності номінальної вартості
Узгодження кількості акцій в обігу на початок та кінець року
Права, привілеї та обмеження, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу
Акції підприємства, утримувані самим підприємством, його дочірніми чи асоційованими компаніями
Акції, зарезервовані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу, включаючи умови та суми
Характер та призначення кожного резерву у власному капіталі
Дивіденди запропоновані
Суму невизнаних кумулятивних привілейованих дивідендів
Слайд №23
23
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Звіт про прибутки та збитки: Мінімум вимог
Дохід
Результати від операційної діяльності
Фінансові витрати
Частина прибутків і збитків асоційованих компаній та спільних підприємств, обліковану за методом участі в капіталі
Витрати на сплату податків
Прибутки та збитки від звичайної діяльності
Екстраординарні статті
Частка меншості
Чистий прибуток або збиток за період
Слайд №24
24
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Звіт про прибутки та збитки: Під-класифікація
Аналіз витрат (в звіті або коментарях) :
характер витрат, і
функції витрат
Якщо класифікація за методом функції втрат, необхідно надавати додаткову інформацію:
знос/амортизація, і
витрати на персонал
Дивіденди на акцію: оголошену чи запропоновану за період, який охоплюють звіти
Слайд №25
25
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Звіт про прибутки та збитки: Характер витрат
Дохід
Інший операційний дохід
Зміни залишків запасів, незавершеного виробництва та готової продукції
Використана сировина та матеріали
Витрати на персонал
Амортизація
Інші операційні витрати
Операційні витрати, всього
Прибуток від операційної діяльності

X

X
X
X
X

X
X

(X)
X

Слайд №26
26
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Звіт про прибутки та збитки: Функція витрат
Дохід
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток
Інший операційний дохід
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Прибуток від операційної діяльності
X
(X)
X
X
(X)
(X)
(X)
X
Слайд №27
27
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Звіт про прибутки та збитки: Витрати та функції
Прибуток від операційної діяльності
Фінансові витрати
Дохід від асоційованих компаній
Прибуток до оподаткування
Витрати на сплату податків
Прибуток після оподаткування
Частка меншості
Чистий прибуток від звичайної діяльності
Екстраординарні статті
Чистий прибуток за період
X
(X)
X
X
(X)
X
(X)
X
X
X
Слайд №28
28
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Зміни у власному капіталі
Звіт повинен включати:
всі зміни в капіталі, або
зміни, за винятком тих, що виникають від операцій з капіталом з власниками та виплата дивідендів власникам
Включають:
Чистий прибуток або збиток за період
Кожна стаття доходу/витрат, які визнаються безпосередньо у складі власного капіталу, і загальна сума цих статей
Кумулятивний вплив змін в обліковій політиці
Кумулятивний вплив виправлення фундаментальних помилок
Слайд №29
29
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Зміни у власному капіталі (продовження)
Також необхідно представити у “звіті про зміни у власному капіталі” або у коментарях:
Операції з капіталом з власниками
Виплати дивідендів власникам
Сальдо накопиченого прибутку або збитку на початок періоду та на дату балансу, а також зміни за період
Узгодження змін у:
кожному класі капіталу
премії за акціями
всі забезпечення на початок і кінець періоду
Слайд №30
30
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Примітки
Примітки слід подавати систематично з перехресним посиланням на баланс, звіти про прибутки і збитки та рух грошових коштів:
Відповідність МСБО
Виклад застосованої основи оцінки та основ облікової політики
Пояснення до статей, поданих безпосередньо в кожному фінансовому звіті в тому порядку, в якому подана кожна стаття і кожен фінансовий звіт
Інші розкриття уключають:
Потенційні та рільні зобов’язання та інші фінансові розкриття, та
Розкриття не фінансової інформації
Слайд №31
31
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Примітки (продовження)
Подати інформацію про основу складання фінансової звітності і про конкретну облікову політику (включаючи основу оцінки)
Інформацію, подання якої вимагають стандарти
Додаткова корисна інформація не представлена в інших звітах
Інформація про компанію:
Місце розташування, юридична форма, країна реєстрації, адреса зареєстрованого офісу
Опис операцій підприємства та його основної діяльності
Назва материнського підприємства
Назва основного материнського підприємства групи
Кількість працівників
Слайд №32
32
МСБО 1(переглянутий у 1997 р.)
Подання фінансових звітівМСБО 1 – Основні моменти
Всі стандарти та коментарі повинні бути дотримані
Відхилення від стандартів тільки у винятково рідких випадках
Консультації МСБО довідкова