Баланс

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
БАЛАНС
ПЛАН
1. Поняття та нормативно-правове регулювання Балансу
2. Зміст та загальні вимоги до розкриття статей
3. Спільні та відмінні риси вимог П(С)БО 2 та МСФЗ 1 до форми «Баланс»
 

Слайд №2
1. Поняття та нормативно-правове регулювання Балансу
Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Формула Балансу:
Активи (А) = Зобов’язання (З) + Капітал (К)

Слайд №3
Активи — це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Зобов’язання — це заборгованість підприємства, яка виникла в наслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань. Тобто, величина власного капіталу буде тим більшою, чим будуть меншими зобов’язання.
Слайд №4
Баланс може бути:

1. Бухгалтерський баланс, який дозволяє охарактеризувати ресурси підприємства по складу і джерелам їх утворення;
2. Статистичний баланс – використання робочого часу по відпрацьованому і невідпрацьованому часу по різним чинникам.
Баланс може бути поданий або двосторонньою таблицею (баланс фінансового стану підприємства), або у вигляді простої таблиці, де ціле поділяється на складові частини (баланс робочого часу, баланс основних коштів, робочої сили). Бухгалтерський баланс звичайно подають у вигляді двосторонньої таблиці, для статистичного – характерно розкладання цілого на складові частини.

Слайд №5
Вважається, що правильне складання бухгалтерського балансу означає:

повне охоплення господарського процесу з усією його багатогранністю;
належне групування господарських явищ відповідно до природи та пізнання суб’єкта господарювання;
вивчення зв’язку між цими явищами, тобто встановлення правильної кореспонденції рахунків, що дасть змогу досліджувати не лише майновий стан власника,але і фінансовий результат.

Слайд №6
В бухгалтерському обліку баланс є основною складовою фінансової звітності і є втіленням принципу безперервності. Баланс характеризує склад засобів підприємства та джерел їх утворення на конкретну дату в грошовій формі. Бухгалтерський баланс складається у вигляді двосторонній таблиці, в якій засоби підприємства характеризуються за їх складом та джерелами.
У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без десяткових знаків.

Слайд №7
Основні правила при складанні балансу:

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу.
Згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).
Дані графи балансу “На початок звітного періоду” переносять із попереднього річного балансу з графи “На кінець звітного періоду” з урахуванням коригувань вступного залишку нерозподіленого прибутку.

Слайд №8
Перелік нормативно- правового забеспечення, яке регулює складання і подання «Балансу»
Назва документу
Затверджено
Що регулює
Порядок подання фінансової звітності Постанова КМУ від 28.02.2000 р. №419 Визначає порядок та терміни подання фінансової звітності
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. №87
зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 25.11.2002 р. № 989 Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності (в тому числі консолідованої) та вимоги до визнання і розкриття її елементів, звітні періоди
Назва документу
Затверджено
Що регулює
Порядок подання фінансової звітності Постанова КМУ від 28.02.2000 р. №419 Визначає порядок та терміни подання фінансової звітності
Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. №87
зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 25.11.2002 р. № 989 Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності (в тому числі консолідованої) та вимоги до визнання і розкриття її елементів, звітні періоди
Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 23.05.2003 р. № 363 Визначаються зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» Наказ Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137 Визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності
Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365
Із змінами, внесеними згідно із Законами Цей Закон визначає правові засади регулювання,організації,ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
Слайд №9
2. Зміст та загальні вимоги до розкриття статей
Баланс складається з двох частин: активу і пасиву, підсумок яких повинен бути однаковим, бо саме поняття «баланс» передбачає рівність. Кожна з частин балансу складається з декількох розділів.
Актив включає в себе чотири розділи: необоротні активи, оборотні активи і витрати майбутніх періодів, необоротні активи та групи вибуття.
Пасив містить п’ять розділів: власний капітал, забезпечення таких витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів.
Слайд №10
Методика заповнення Активу Балансу
За статтею »Нематеріальні активи» (рядки 010, 011, 012) відображується вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». На підприєм­ствах агропромислового комплексу у складі нематеріальних акти­вів можуть рахуватися права користування земельними ресурсами, комп’ютерні програми, зареєстровані товарні знаки та торгові і фір­мові марки, відповідним чином оформлені права на сорти рослин та породи тварин. Залишкова вартість (рядок 010) включається до підсумку Балансу. Визначається значенням рядків 011 (первісна вартість) мінус рядок 012 (накопичена амортизація). Первісна вартість (рядок 011) не включається до підсумку Балансу, відноситься дебетове сальдо рахунка 12 «Нематеріальні активи».
Накопичена амортизація (рядок 012) не включається до підсумку Балансу. Наводиться кредитове сальдо рахунка 133 «Накопичена амор­тизація нематеріальних активів».
Слайд №11
За статтею »Незавершене будівництво» (рядок 020) відображується вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, при­значені для заміни діючих і обладнання для монтажу), які здійснюються підприємством, — дебетове сальдо рахунка 15 «Капітальні інвестиції». Авансові платежі для фінансування капітального будівництва дебетове сальдо рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» субрахунка 371 «Розрахунки за виданими авансами».
За статтею «Основні засоби» (рядки 030, 031, 032) відображу­ється вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», крім інвестицій у нерухомість, а також вартість інших необоротних матеріальних активів.
Слайд №12
Залишкова вартість (рядок 030) визначається як різниця між пер­вісною вартістю (рядок 031) і сумою зносу (рядок 032). Включається до підсумку Балансу.
Первісна вартість (рядок 031) не включається до підсумку Балансу. Відображується дебетове сальдо рахунка 10 «Основні засоби» і рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні активи».
Знос (рядок 032) — відображується нарахована в установленому порядку сума зносу, наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу. Переноситься кредитове сальдо рахунка 13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів» субрахунка 131 «Знос основних засобів» та субрахунка 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів».
Слайд №13
За статтею «Довгострокові біологічні активи» (рядки 035, 036, 037) відображується вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку ЗО «Біологічні активи». У цій статті наводиться (первісна, переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів.
Справедлива (залишкова) вартість (рядок 035) — визначається як різниця між первісною вартістю (рядок 036) і сумою накопиченої амор­тизації (рядок 037). Включається до підсумку Балансу.
Первісна вартість (рядок 036) відображується дебетове сальдо рахунка 16 «Довгострокові біологічні активи». Не включається до підсумку Балансу. Цю статтю заповнюють сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність. Накопичена амортизація (рядок 037) — відображується сума амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи, облік яких ведеться на субрахунках 162 «Довгострокові біологічні активи рос­линництва», які оцінені за первісною вартістю та 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва», які оцінені за первісною вартістю. Переноситься кредитове сальдо субрахунка 134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів». Не включається до підсумку Балансу.
Слайд №14
За статтею » Довгострокові фінансові інвестиції» (рядки 040, 045) відображуються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (наприклад, акції переробних, сервісних підприємств АПК, засоби і інші акції, а також внески до статутних фондів інших підприємств),Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (рядок 040) — це довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»- дебетове сальдо рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»субрахунка 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам по методу обліку участі у капіталі».
Слайд №15
За статтею «Довгострокова дебіторська заборгованість » (рядок 050) відображується дебіторська заборгованість фізичних та юридичних осіб що не виникає під час нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу.
В рядках 055,056,057 показується інвестиційна нерухомість за її справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму зносу інвестиційної нерухомості
За статтею «Відстрочені податкові активи » (рядок 060) відо­бражується сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах у результаті тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. Сальдо за дебетом рахунка 17 «Відстрочені податкові активи».
Відстрочений податковий актив виникає, коли сума податку на прибуток, визначена за даними обліку, буде меншою ніж сума податку, розрахована за Декларацією про прибуток підприємства.
Слайд №16
За статтею «Гудвіл» (рядок 65) відображується гудвіл підприєм­ства, яке придбало чисті активи інших підприємств (дебетове сальдо рахунка 19 «Гудвіл»). Чисті активи — активи підприємства за вираху­ванням зобов’язань.
За статтею «Інші необоротні активи» (рядок 070) відображуються суми необоротних активів, які не може бути включено до вищезазна­чених статей Балансу розділу «Необоротні активи», зокрема грошових коштів. Сальдо за дебетом субрахунка 184 «Інші необоротні активи».
Слайд №17
За статтею «Виробничі запаси» (рядок 100) відображується вар­тість малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, осно­вних і допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, тари, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального опе­раційного циклу. Сальдо за дебетом рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».
За статтею «Поточні біологічні активи» (рядок 110) відображу­ється вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані із основного стада для реалізації, молодняк тварин на виро­щуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату Балансу досто­вірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первіс­ною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Сальдо за дебетом рахунка 21 «Поточні біологічні активи».
Слайд №18
За статтею «Незавершене виробництво » (рядок 120) відображуються залишки витрат на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), зокрема витрати під урожай майбутнього року, інку­бація яєць, в бджільництві — мед у вуликах, а також вартість напівфа­брикатів власного виробництва і валова заборгованість за будівельними контрактами. Поточні біологічні активи рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих та інших культур), справедливу вартість яких на Дату Балансу достовірно визначити неможливо, визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Дебетове сальдо субрахунків 231 »Рослинництво» 232 «Тваринництво», 233 «Промислове виробництво», 24 «Брак у виробництві », 25 «Напівфабрикати»
За статтею Готова продукція (рядок 130) відображується вартість залишків готової продукції, виробів на складі, обробка яких закінчена Сальдо за дебетом рахунків 26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»
Слайд №19
За статтею «Товари» (рядок 140) відображується вартість при­дбаних підприємством для подальшого продажу товарів без суми торгових націнок. Сальдо за дебетом рахунка 28 «Товари».
За статтею «Векселі отримані» (рядок 150) відображується забезпечена векселями заборгованість покупців, замовників та інших дебі­торів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги. Векселі відображують у Балансі за номінальною вартістю, за дебетом рахунка 34 «Короткострокові векселі отримані».
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядки 160, 161, 162) відображується заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем).
Чиста реалізаційна вартість (рядок 160) визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, тобто різниця значень рядків 161-І 62 включається до підсумку Балансу.

Слайд №20
За статтею » Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (рядок 170) відображується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. Сальдо за дебетом рахунка 64 Розрахунки за податками й платежами» субрахунків 641 «Розрахунки податками» та 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами».
За статтею » Дебіторська заборгованість за виданими авансами (рядок 180) відображується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних поставок. Сальдо за дебетом субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами. За статтею «Дебіторська заборгованість за нарахованими дохо­дами» (рядок 190) відображується сума нарахованих дивідендів, від­сотків, роялті, що підлягають надходженню. Сальдо за дебетом субра­хунка 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».
За статтею «Дебіторська заборгованість за внутрішніми роз­рахунками» (рядок 200) відображується дебіторська заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідом­чих розрахунків. Дебетове сальдо рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», субрахунка 377 «Розрахунки з різними дебіторами» щодо пов’язаних сторін, рахунка 68 «Розрахунки за іншими операці­ями» субрахунків 682 «Внутрішні розрахунки», 683 «Внутрішньогос­подарські розрахунки» із внутрішніх розрахунків.
Слайд №21
За статтею «Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 210) відображується дебіторська заборгованість, яка не може бути вклю­чена до інших статей дебіторської заборгованості та яка підлягає відобра­женню у складі оборотних активів. Показники дебіторської заборгованості у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводяться у Балансі за чистою реалізаційною вартістю. Сальдо за дебетом субрахунків 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 374 «Розрахунки за претензіями», 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», 376 «Розрахунки позиками членам кредитних спілок», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 65 » Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки з оплати праці», 67 «Розрахунки з учасниками», субрахунка 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
За статтею «Поточні фінансові інвестиції» (рядок 220) відобра­жуються фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік і які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентом грошових коштів).
Слайд №22
За статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» (рядок 230) відображується дебетове сальдо за субрахунками 301 «Каса в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національ­ній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті», 351 «Еквіваленти грошових коштів».
За статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті» (рядок 240) відображується дебетове сальдо за субрахун­ками 302 «Каса в іноземній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті», 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті», 351 «Еквіваленти грошових коштів».
За статтею «Інші оборотні активи» (рядок 250) відображуються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до вищезазна­чених статей розділу «Оборотні активи» (поштові марки, санаторні путівки, суми зобов’язань з податку на додану вартість при одержанні авансів), тобто дебетове сальдо субрахунків 331 «Грошові документи в національній валюті», 332 «Грошові документи в іноземній валюті», 643 «Податкові зобов’язання».
Слайд №23
Стаття «Витрати майбутніх періодів» (рядок 270) містить інформа­цію про витрати, понесені у звітному періоді або попередніх періодах, але які фактично відносяться до наступних. Назвемо приклади таких витрат: авансові орендні платежі, передплата на періодичні видання (газети, журнали), витрати на підготовчі роботи в сезонних галузях промисловості, витрати на оплату торгового патенту.
Інформацію за статтею «Необоротні активи та група вибуття» (рядок 275) формує лише один субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».
Слайд №24
Заповнення Пасиву Балансу
За статтею «Статутний капітал» (рядок 300) відображується загальна сума внесків власників (учасників) до капіталу підприємства, яка зафіксована в установчих документах.
У відкритих акціонерних товариствах, у товариствах з обмеже­ною відповідальністю, в інших господарських товариствах статутний капітал обов’язково фіксується у статуті товариства. Тому в Балансі за статтею «Статутний капітал» має бути відображена сума, що відповідає величині статутного капіталу в установчих документах, незалежно від того, чи внесені фактично внески до статутного капіталу.
У разі невнесення чи неповного внесення засобів до статутного капіталу недовнесену суму відображують за статтею «Неоплачений капітал». Для приватних підприємств законодавством не передбачено обов’язкового формування статутного капіталу. Якщо у статуті при­ватного підприємства немає зафіксованої суми статутного капіталу та чітко визначеного порядку її внесення, власники можуть здійснювати внески до статутного капіталу і без відповідних записів у статуті. Під­приємства, для яких не передбачено фіксовану суму статутного капі­талу, в цій статті відображують суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. За цією статтею показують сальдо за кредитом рахунка 40 «Статутний капітал»
Слайд №25
За статтею «Пайовий капітал » (рядок 310) відображується сума пайових внесків членів виробничих сільськогосподарських кооперативів, спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.
За статтею «Додатковий вкладений капітал (рядок 320) відо­бражується акціонерними товариствами сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість (суму емісійного доходу), тобто сальдо за кредитом субрахунка 421 «Емісійний дохід». За цією статтею також іншими підприємствами показується сума вкладеного засновниками капіталу понад статутний капітал, тобто сальдо за кредитом субрахунка 422 «Інший вкладений капітал». За статтею «Інший додатковий капітал » (рядок 330) відображу­йся суми дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отрима­них підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів, вартість об’єктів соціальної сфери та загального користування, які не підлягали паюванню, фонд вартості майна, що не підлягає при­ватизації в частині майна, щодо якого немає рішення про передачу на баланс іншої юридичної особи. Сальдо за кредитом субрахунків 423 «Дооцінка активів», 424 «Безоплатно одержані необоротні активи», 425 «Інший додатковий капітал», 426 «Фонди спеціального призначення».
Слайд №26
За статтею «Резервний капітал» (рядок 340) відображується сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. Сальдо за кредитом рахунка 43 «Резервний капітал».
За статтею «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (рядок 350) відображується або сума нерозподіленого прибутку (сальдо за кредитом субрахунка 441 «Прибуток нерозподілений»)або сума непокритого збитку (сальдо за дебетом субрахунка 442 «Непокриті збитки»). При цьому сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
За статтею «Неоплачений капітал (рядок 360) відображується сума заборгованості власників (учасників) щодо внесків до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. Сальдо за дебетом рахунка 46 «Неоплачений капітал».
Слайд №27
За статтею «Вилучений капітал» (рядок 370) господарськими товариствами відображується фактична собівартість акцій власної емісії або часток викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться у дужках і вираховується при підсумку власного капіталу. Сальдо за дебетом рахунка 45 «Вилучений капітал».
Для заповнення другого розділу балансу використовують рахунки 47 — 49 Плану рахунків.
За статтею «Забезпечення виплат персоналу» (рядок 400) відо­бражують суму нарахованого у звітному періоді резерву на покриття витрат і платежів персоналу, що здійснюватимуться в майбутніх звітних періодах відпусток, додаткових відрахувань на пенсійне та соціальне страхування. Сальдо за креди­том субрахунків 471 «Забезпечення виплат відпусток», 472 «Додаткове пенсійне забезпечення», 477 «Забезпечення матеріального заохочення.
За статтею «Інші забезпечення» (рядок 410) відображують нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (наприклад, витрати на оплату гарантійних зобов’язань), величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх оцінок.
За статтею «Цільове фінансування» (рядок 420) відображуються кошти цільового фінансування і цільових надходжень, отримані як із бюджету, так і з інших джерел у вигляді субсидій, асигнувань з бюджету та позабюджетних фондів, цільових внесків фізичних та юридичних осіб, які ще не використані підприємством. Сальдо за кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».
Слайд №28
За статтею «Довгострокові кредити банків » (рядок 440) відо­бражують зобов’язання підприємства перед банком, які повинні пога­шатися протягом терміну, що перевищує один рік від дати Балансу, а також пролонговані короткострокові кредити (позики), які перейшли до складу довгострокових. Кредитове сальдо субрахунків 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті», 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті», 503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті», 504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті».
За статтею «Інші довгострокові фінансові зобов’язання » (рядок 450) відображується сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань стосовно залучення позикових коштів (крім кредитів банку), на які нараховуються відсотки. Сальдо за кредитом субрахун­ків 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті», 506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті», рахунків 51 «Довгострокові векселі видані» та 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями».
За статтею «Відстрочені податкові зобов’язання (рядок 460)відображують суми податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх звітних періодах внаслідок тимчасової різниці між податковою та обліковою базою оцінки, що обраховуються відповідно до П(С)Б0 17 «Податок на прибуток». Відстрочені податкові зобов’язання виника­ють у тому випадку, коли облікова база оподаткування виявилась більшою за базу оподаткування.
Слайд №29
За статтею «Інші довгострокові зобов’язання (рядок 470) відо­бражують суму довгострокових зобов’язань, що не можуть бути вклю­чені до інших статей розділу «Довгострокові зобов’язання». Сальдо за кредитом рахунків 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» та 55 «Інші довгострокові зобов’язання».
За статтею «Короткострокові кредити банків» (рядок 500) відо­бражуються кредити банків, термін повернення яких не перевищує 12 місяців, тобто кредитове сальдо субрахунків 601 «Короткострокові кре­дити банків у національній валюті» та 602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті».
За статтею «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язання» (рядок 510) відображується та частина довгостроко­вих зобов’язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати Балансу. Кредитове сальдо субрахунків 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті», 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті».
За статтею «Векселі видані» (рядок 520) відображується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок, робіт, послуг постачальників, підрядників та інших кредиторів.
За статтею « Кредиторська заборгованість за товари роботи , послуги» (рядок 530) відображується сума заборгованості постачальникам, підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, крім заборгованості, забезпеченої векселями, тобто кредитове сальдо рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Слайд №30
За статтею «Поточні зобов’язання за розрахунками з одержа­них авансів» (рядок 540) відображується сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок подальших поставок продукції, виконання робіт та надання послуг, тобто сальдо за кредитом субрахунка 681 «Розрахунки за авансами одержаними».
За статтею «Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом» (рядок 550) відображується заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету. Сальдо за кредитом субрахунків 641 «Роз­рахунки за податками», 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами».
За статтею «Поточні зобов’язання за розрахунками з позабюджетних платежів» (рядок 560) відображується заборгованість щодо внесків до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством
За статтею «Поточні зобов’язання за розрахунками зі страху­вання » (рядок 570) відображується сума заборгованості щодо відраху­вань до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві, зі страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників, тобто кредитове сальдо рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням».
За статтею «Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці» (рядок 580) відображується заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату, тобто кредитове сальдо рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».
За статтею «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасни­ками» (рядок 590) відображується заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивідендів) щодо виплат за користування майном і виплат у зв’язку з отриманням частини активів підприємства, належної учаснику (засновнику), що вибув, тобто кредитове сальдо рахунка 67 «Розрахунки з учасниками».
За статтею «Поточні зобов’язання за розрахунками із внутрішніх розрахунків» (рядок 600) відображується заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками, тобто кредитове сальдо субрахунків 682 «Внутрішні розрахунки» та 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки».
Слайд №31
За статтею «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття» (рядок 605) відображуються зобов’язання, що виникли) підприємства у зв’язку з продажем необоротних активів та груп вибуття.
За статтею «Інші поточні зобов’язання (рядок 610) відображу­ють суми зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання», тобто кредитове сальдо субрахунків 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 644 «Податковий кредит», 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками», 685 «Роз рахунки з іншими кредиторами» — частково.
П’ятий розділ пасиву Балансу складають використовуючи рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» Плану рахунків.
За статтею «Доходи майбутніх періодів» (рядок 630) відображують доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. Кредитове сальдо рахунка 69 «Доходи майбутніх періодів».

Слайд №32
3. Спільні та відмінні риси вимог П(С)БО 2 та МСФЗ 1 до форми «Баланс»
Ознаки П(С)Б0 2 «Баланс» МСФЗ (Ш) І «Подання фінансових звітів» (п. 51-77)
Зміст і форма Б