Інформація

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Розділ 1. Інформація

ІНФОРМАТИКА
Навчальна презентація з інформатики для 9 класу

Слайд №2
Інформація
Інформація — це новини, факти, знання, отримані в результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо;

Інформація – це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини;

Інформація – це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми.
Інформація походить від латинського слова “informatio”, що означає: роз’яснення, ознайомлення, переказ.

Слайд №3
Інформація
Інформація – це відомості про об’єкти і явища, які підвищують рівень обізнаності об’єкта, який сприймає цю інформацію.
Слайд №4
Форми існування інформації
Інформація може бути подана лише у вигляді повідомлень.
Слайд №5
Повідомлення
Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо.
Слайд №6
Повідомлення
Повідомлення розрізняють за формою подання:
Слайд №7
Форми подання повідомлень
Слайд №8
Види повідомлень за способом сприйняття
Слайд №9
ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Повідомлення, що відповідають таким критеріям, називають інформативними
Слайд №10
Інформаційні процеси
Інформацію можна:
збирати та сприймати,
зберігати і накопичувати,
передавати і поширювати,
опрацьовувати,
створювати,
захищати,
використовувати в своїй практичній діяльності.
Слайд №11
Збирання інформації
Процес пошуку і відбору необхідних повідомлень із різних джерел для подальшого їх використання.
Слайд №12
ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Зберігання інформації – це процес фіксування повідомлень на матеріальному носії.
Є різні види зберігання інформації:
Слайд №13
ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Передавання інформації – це процес переміщення повідомлень від джерела до приймача.
Слайд №14
Опрацювання інформації
Опрацювання інформації – це отримання нової інформації з наявної.
Опрацювання інформації – одна з основних операцій, яка виконується з інформацією, і є головним засобом збільшення її обсягу і різноманітності.
Слайд №15
Інформатика
Інформатика – це наука про інформацію та інформаційні процеси.
Основа інформатики – інформаційні технології – сукупність засобів і методів, за допомогою яких здійснюються інформаційні процеси в усіх сферах життя і діяльності людини.
Основні напрямки інформатики:
Теорія інформації
Математичне моделювання
Теорія штучного інтелекту
Системний аналіз
Біоінформатика
Соціальна інформатика
Розробка обчислювальних систем і програмного забезпечення
Комп’ютерна графіка, анімація, засоби мультимедіа
Телекомунікаційні системи і мережі
Інформатизація виробництва, науки, освіти, медицини,торгівлі, промисловості, сільського господарства та інших галузей людської діяльності.
Слайд №16
1.2 Кодування повідомлень
Кодування повідомлень – їх подання у певному вигляді за допомогою деякої послідовності знаків.
У сучасному світі поширені системи кодування інформації за допомогою фіксованого набору символів, який називають алфавітом.
Слайд №17
Двійкове кодування
У комп’ютерних системах загальноприйнятим є кодування інформаційних повідомлень за допомогою лише двох символів, які називають двійковими цифрами й умовно позначають як “0” та”1”, оскільки сучасні комп’ютери здатні обробляти сигнали, які можуть мати лише 2 стани.

Замкнений стан – 1
Розімкнений стан – 0

Слайд №18
Вимірювання довжини двійкового коду
Послідовність двійкових цифр називають двійковим кодом.
Біт – один розряд двійкового коду
Байт – послідовність із восьми бітів.
1 кілобайт (1 Кбайт) – 1024 байти;
1 мегабайт (1 Мбайт) – 1024 Кбайт;
1 гігабайт (1 Гбайт) – 1024 Мбайт;
1 терабайт (1 Тбайт) – 1024 Гбайт;