Процес наукового дослідження та його характеристики

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Процес наукового дослідження та його характеристики
Науменко А.В.

Слайд №2
При науковому дослідженні закономірним є дотримання таких рекомендацій:
—   нічого не сприймати за істину, що не є достовірним;
—   складні питання розділяти;
—   починати дослідження з найпростіших;
— зупинятись на всіх подробицях, на все звертати увагу, щоб бути впевненим, що нічого не випущено;
Слайд №3
Науково-дослідний процес — це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, що здійснюються за допомогою певних процедур.
Слайд №4
Науково-дослідний процес

дослідної
стадії узагальнення і апробації результатів

Слайд №5
На організаційній стадії
вивчається стан об?єкта дослідження та виконується організаційно-методична підготовка дослідження.
Слайд №6
Дослідна стадія наукового процесу складається з двох етапів.
вибирають критерії оцінки дослідження, збирають інформацію для обробки її на ЕОМ відповідно до програми і методики дослідження.
здійснюється дослідження зібраної інформації, доводять поставлені гіпотези, висувають нові
Слайд №7
Стадія узагальнення і апробації результатів дослідження
включає узагальнення, що відображають у звітах про виконану науково-дослідну роботу, дипломних роботах, монографіях, дисертаціях. Результати дослідження обговорюють публічно, здійснюють рецензування роботи, вносять при необхідності певні корективи. Після цього здійснюється реалізація висновків і пропозицій, які обґрунтовані у роботі.
Слайд №8
Головними етапами наукового дослідження є:
1) визначення цілі і завдань;
2) вивчення теорії і методики;
3) виділення об?єкту, одиниць дослідження, їх ознак;
4) отримання інформації та оцінка її за достовірністю, однорідністю, порівняльністю і повнотою;
5) обробка отриманої інформації, її аналіз із застосуванням статистично-математичних методів;
6) формулювання висновків за результатами проведеного аналізу;
7) оформлення рекомендацій та пропозицій щодо втілення у практичну діяльність результатів дослідження.
Слайд №9
Перший етап
На цьому етапі досліднику доцільно абстрагуватись від частковостей і випадкових величин (для запобігання розсіювання уваги дослідника).
Слайд №10
Другий етап
здійснюється на основі історичного підходу, враховуючи погляди, які існували в минулому, а також критичної оцінки цих поглядів, виходячи з умов сучасності.
Слайд №11
Третій етап
Вивчення кількісних характеристик об?єкту, що досліджується, дозволяє в комплексі оцінити і якісні його характеристики.
Слайд №12
Четвертий етап
є своєрідним забезпеченням процесу економічного дослідження інформаційними ресурсами.
Слайд №13
П?ятий етап
передбачає наявність у дослідника певного набору знань статистично-математичних методів
Зібрана на попередньому етапі інформація повинна бути приведена до зручного та наочного вигляду. Наочність інформації забезпечується складанням дослідником таблиць і занесенням у них зібраної інформації, об?єднанням даних декількох таблиць в одну згруповану і т.ін.
Слайд №14
Шостий етап
Він показує, наскільки вміло були поєднані результати знань теорії і практики дослідником, сформульовані висновки як результат узагальнення. Останній етап знаходить своє відображення у апробації результатів наукового дослідження.