Релігія як форма світогляду, її предмет і функції

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Релігієзнавство
Лекція 1. Релігія як форма світогляду, її предмет і функції
Релігієзнавство як наука.
Предмет і структура релігієзнавства, методи дослідження в релігієзнавстві.
Релігія як форма світогляду, її предмет. Релігія й віра.
Функції і роль релігії в суспільстві.

Слайд №2
Семінарське заняття №1Тема: Релігія як форма світогляду, її предмет і функції
Релігія в життєдіяльності особи та суспільства.
Місце вивчення релігії в системі підготовки фахівців фінансово-кредитної сфери.
Релігієзнавство як наука.
Релігія як форма світогляду, її предмет. Релігія й віра.
Релігія як предмет дослідження та вивчення.
Функції і роль релігії в суспільстві.
Слайд №3
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Опрацювати за підручником, законспектувати у вигляді тез відповіді на питання за темою: Релігія як форма світогляду, її предмет і функції:
Основні теорії походження релігії.
Відмінності між релігією та окультизмом.
Дати визначення понять: політеїзм, монотеїзм, релігійний фанатизм, обряд, аскеза.

Слайд №4
Релігієзнавство – філософська наука циклу гуманітарної підготовки, яка досліджує:
суспільно-історичну природу релігії;
механізм її соціальних зв’язків з політичними, економічними, духовними системами суспільства;
особливості їх впливу на віруючих.
Як галузь знання виникло у Європі у ІІ половині ХІХ століття
Слайд №5
Предметом релігієзнавства є :
— об’єктивні закономірності
виникнення,
становлення,
розвитку релігій,
їх функціонування,
структура та різноманітні феномени,
взаємозв’язок і взаємодія релігії з іншими галузями знань.
Головне завдання предмета – вироблення найбільш універсальних понять і теорій науки про релігію
Слайд №6
СТРУКТУРА РЕЛІГІЇ – складові, без яких неможливе існування релігії, які у своїй єдності становлять релігію
Релігійна свідомість
Культова діяльність
Релігійні організації
Слайд №7
СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
філософія вивчає релігійно-філософські ідеї в історичному розвитку, сукупність філософських понять, які дають філософське тлумачення релігії;
історія вивчає від примітивних вірувань, первісних релігій до розвитку світових і національних;
психологія вивчає психологічні джерела релігійного феномена, психологію віруючої людини;психологічні закономірності виникнення релігійних явищ;
Слайд №8
СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
соціологія вивчає релігію як соціальне явище, суспільні закономірності виникнення, розвитку і функціонування релігії;
футурологія перспективи соціальних процесів;
феноменологія вивчає ідеї, цілі, мотиви релігії;
релігійна антропологія — дослідження людини в контексті релігійного світоспоглядання;
Слайд №9
СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
релігійна культурологія досліджує храмові архітектуру, скульптуру, малярство;
географія релігії систематизує знання про територіальну організацію світових, регіональних релігій;
вільна думка щодо релігії — походження та зміст вільної думки, закономірності її розвитку, функції в суспільстві
Слайд №10
Дослідження РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Богословсько-теологічний:
спроба пояснити, зробити доступними для віруючих загальні положення певної релігії, образи; РОЗДІЛИ:
Догматика (системний виклад положень, які вважаються істинними);
Моральне богослов’я;
Екзегетика (тлумачення біблійних текстів);
Літургія (теорія богослов’я);
Каноніка (теорія церковного права )
Слайд №11
Дослідження РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Філософський аналіз релігії
Прагнення з’ясувати загальні принципи та закономірності явищ, процесів дійсності, пізнати їх сутність;
Дотримується критичного підходу до релігії;
Філософія вивчає світоглядний аспект релігії: проблему духовного і матеріального начал;
Слайд №12
Дослідження РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Наукові дослідження релігії
вивчає релігію як одну із сторін суспільного життя у взаємозв’язку та взаємодії з його іншими галузями;
як формується релігія,
які цінності,
які функції релігії у суспільстві
Слайд №13
Термін “Релігія” походить від лат. “religio” –зв’язок, благочестя, святиня, предмет культу
Релігія є однією з форм суспільної свідомості, яка відображає дійсність в образах і міфах та утверджує віру в їх реальність
Релігія – духовний феномен, що виражає віру людини в надприродне Начало – джерело буття всього існуючого
Слайд №14
Релігія пропонує певне пояснення виникнення світу, суспільства, людини
Обстоює певну систему духовних авторитетів, правил, законів буття,
Вчить людей бачити світ у єдності чуттєвого,
Освоювати його, виходячи з факту існування надприродного
Слайд №15
Науковці по різному трактують її походження:
Зумовлена міфами;
Страхом перед грізними силами природи;
Започатковується загальноприйнятими цінностями
Слайд №16
ВІРА – елемент людської свідомості, особливістю якої є бездоказове визнання істинності релігійного вчення, існування надприродних сил, абсолюту
БОГ –верховна надприродна сутність, яка, згідно з різними релігійними вченнями, наділена вищим розумом, абсолютною досконалістю і всемогутністю, є творцем світу, зумовлюючи все, що відбувається в ньому
Слайд №17
РЕЛІГІЙНИЙ КУЛЬТ – реалізація віри у діях груп людей, індивідів
ОБРЯД – сукупність символічних індивідуальних або колективних дій, зумовлених звичаями, традиціями соціальної спільноти, що символізують певні ідеї, норми, ідеали та уявлення спрямовані на встановлення певних взаємовідносин людини з надприродними об’єктами
МОЛИТВА –вербальне (словесне) звертання людини до об’єкта своєї віри
Слайд №18
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ – об’єднання людей, груп на основі спільних вірувань та інтересів щодо відправлення релігійних культових дій
ЦЕРКВА – релігійна організація зі складною, суворо централізованою та ієрархічною системою взаємодії священнослужителів і віруючих
СЕКТА – течії, об’єднання віруючих, опозиційні щодо певних релігій
Слайд №19
ХАРИЗМАТИЧНИЙ КУЛЬТ – різновид секти, учасники якої вважають, що завдяки дотриманню певного морально-етичного комплексу і ритуальних приписів вони отримають харизму (особливу силу, дар Божий)
ДЕНОМІНАЦІЯ –перехідний тип релігійної організації, який залежно від характеру виникнення та спрямованості еволюції має риси церкви та секти
Слайд №20
ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЇ ( з лат. – виконання, завершення) – способи, рівень, напрями впливу релігії на соціум, його структурні елементи, особистість:
КОМПЕНСАЦІЙНА — психологічно компенсує обмеженість, безсилля, залежність людини від об’єктивних умов існування;
СВІТОГЛЯДНА як система світосприйняття задає “граничні” критерії, які уможливлюють осмислення навколишнього світу, місця людини в ньому, сенсу життя;
РЕГУЛЯТИВНА — через систему норм, приписів, установок, канонів регулює стосунки, поведінку, вчинки віруючих
Слайд №21
КОМУТАТИВНА — спілкування віруючих у межах релігійних спільнот і поза ними, закріплення зв’язків між віруючими;
КОМУНІКАТИВНА — спілкування віруючих з богом та між собою;
КУЛЬТУРОФОРМУЮЧА — вплив релігії на розвиток писемності, книгодрукування, мистецтва
ІНТЕГРУЮЧО-ДЕЗІНТЕГРУЮЧА — здатність релігії забезпечувати безконфліктний зв’язок, певну злагоду, солідарність, згуртованість;
ТЕРАПЕВТИЧНА — психологічні можливості релігії у знятті негативних наслідків життєвих стресових ситуацій