Роль цінних паперів у функціонуванні інвестиційного механізму

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Лекція № 2 Роль цінних паперів у функціонуванні інвестиційного механізму
План
Загальна характеристика цінних паперів, як товару особливого виду
Принципи класифікації цінних паперів
Функції та властивості цінних перів

Слайд №2
1. Загальна характеристика цінних паперів, як товару особливого виду
Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні. Емісійні цінні папери – цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відносні зобов’язання (емітент). До емісійних цінних пекарів належать:
Акції банків і інших АТ;
Облігації підприємств, місцевих позик (муніципальні облігації), облігації банків, державні облігації України(ОВДП), іпотечні облігації;
Іпотечні сертифікати, ощадні(депозитні) сертифікати, сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН), інвестиційні сертифікати;
Казначейські зобов’язання України
Слайд №3
Основні групи цінних паперів
Всі інші цінні папери відносять до неемісійних, а саме: векселі, заставні, акцепти, приватизаційні цінні папери, коносаменти, складські свідоцтва, земельний сертифікат тощо. Всі цінні папери за формою існування поділяються на документарні та без документарні. За формою випуску можуть бути на пред’явника, іменні або ордерні
Слайд №4
Основні групи цінних паперів
Пайові цінні папери – цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають право власникові на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До них відносяться: акції та інвестиційні сертифікати.
2. Боргові цінні папери – цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов’язання .До боргових цінних паперів відносяться: облігації підприємств, державні облігації, облігації банків, муніципальні облігації, казначейські зобов’язання, ощадні(депозитні сертифікати) банків, векселі.
3. Іпотечні цінні папери – цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям(іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні, сертифікати ФОН.
Слайд №5
Основні групи цінних паперів
4.Приватизаційні цінні папери – цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.
5. Похідні цінні папери( деривативи) –цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових або товарних ресурсів.
6. Товаророзпорядчі цінні папери – цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.
Слайд №6
ВІДПОВІДНІСТЬ РЕСУРСІВ ЦІННИМ ПАПЕРАМ
ВИД РЕСУРСІВ
гроші, іноземна валюта

Нерухомість

ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
акції, облігації, казначейські зобов’язання, депозитні сертифікати, ощадні сертифікати,, фючерсні контракти, опціони, нота –вексель, чеки, банківський акцепт

Акції, інвестиційні сертифікати, заставні свідоцтва,іпотечні сертифікати, приватизаційні чеки, житлові та компенсаційні сертифікати

Слайд №7
Відповідність ресурсів цінним паперам
3. Земля

4. Продукція
3. Заставне (іпотечне свідоцтво), земельний приватизаційний сертифікат,земельні бони

4.векселі,коносаменти, складське свідоцтво, ф’ючерсний контракт, товарний опціон

Слайд №8
3. Функції та властивості цінних перів
Ринковість – здатність цінних паперів продаватись та купуватися на ринку, виступати як самостійний платіжний засіб, а також бути об’єктом цивільних відносин (позики,спадщини,дарування, гарантія тощо)
Дохідність – властивість цінних паперів виступати як засіб збереження і нагромадження багатства. Як будь – яке багатство цінні папери мають вартість:
— номінальну, балансову, ринкову,розрахункову
3. Ризикованість – властивість цінних паперів завдавати власникам грошових втрат через зменшення своєї дохідності під впливом різноманітних факторів
4. Ліквідність – властивість цінних паперів швидко перетворюватись на гроші без великих втрат для власника
5.Спекулювативність – можливість цінних паперів стати об’єктом спекуляцій

6. Стандартність – це відповідність зовнішнього оформлення цінних паперів єдиним правилам та стандартам відповідно до законодавства і вимогам ДКЦПФР та Національного депозитарія