Суть фондового ринку та його функції

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Лекція №1 Суть фондового ринку та його функції
План
1.Фондовий ринок та принципи його функціонування у фінансовій системі
2. Функції фондового ринку в ринковій економіці
3. Модель організаційної структури фондового ринку України
4. Первинний та вторинний ринки цінних паперів.

Слайд №2
1. Фондовий ринок та принципи його функціонування у фінансовій системі
Згідно з Концепцією функціонування і розвитку фондового ринку в Україні “ фондовий ринок є багатофункціональною системою, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу та соціальну сферу, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню добробуту громадян за рахунок володіння та вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до приватної власності та ринкових відносин”
Головна мета – становлення цілісного, високоліквідного, ефективного і справедливого ринку, регульованого державою та інтегрованого у світові фондові ринки.
Слайд №3
Принципи функціонування фондового ринку
Соціальна справедливість – рівні можливості і спрощення доступу інвесторів та позичальників до ринку фінансових ресурсів
Надійність захисту інвесторів – реалізація інтересів інвесторів та забезпечення їх майнових прав
Регульованість – створення гнучкої та ефективної системи регулювання фондового ринку
Контрольованість – облік, контроль та моніторинг операцій на фондовому ринку
Ефективність – мобілізація та розміщення ресурсів держави у найперспективніші сфери національної економіки
Правова упорядкованість, прозорість та відкритість — чіткі регламентовані правила гри на ринку, надання повної та достовірної інформації учасникам ринку щодо випуску та обігу цінних паперів
Конкурентність ринку — на національному та міжнародному ринках
Слайд №4
2. Функції фондового ринку в ринковій економіці
Мобілізаційна усима видами цінних паперів

Управлінська виконується тільки пайовими цінними паперами

Запозичувальна виконується борговими цінними паперами

Розрахункова — цінні папери виступають засобом розрахунків (платежів)
Забезпечувальна — засіб забезпечення виконання зобов’язань
Перерозподільча – передбачає створення вторинного, біржового та позабіржового ринку цінних паперів

Слайд №5
3. Модель організаційної структури фондового ринку України
Критерії класифікації
1. Спосіб розміщення цінних
паперів
2.Вид розміщення цінних паперів

3. Місце операцій з цінними паперами
Сектори ринку
первинний ринок
вторинний ринок
ринок, на якому цінні пери розміщуються прямим зверненням емітента до покупця;
ринок, на якому цінні папери розміщуються через інституціального інвестора

повна фондова біржа
позасписковий біржовий ринок
торгівля “з прилавка”
“третій ярус”

Слайд №6
Критерії класифікації Сектори ринку
4. Економічна природа цінних паперів

5. Суб’єкти випуску цінних паперів

6. Термін обігу цінних паперів

7. Механізм виплати доходу

8. Територія обігу цінних паперів

9. Поведінка суб’єктів ринку
ринок пайових цінних паперів
ринок боргових цінних паперів
ринок похідних цінних паперів (фондових деривативів)
ринок державних позик
ринок муніципальних позик
ринок корпоративних цінних паперів
цінні папери з установленим строком обігу
цінні папери без установленого строку обігу
ринок цінних паперів з фіксованим доходом
ринок цінних паперів зі змінним доходом
місцевий ринок , національний та міжнародний

“ведмежий ринок” та”бичачий ринок”

Слайд №7
4. Первинний та вторинний ринки цінних паперів.
Первинний ринок цінних паперів — це ринок перших та повторних емісій цінних паперів, на якому здійснюється їх первісне розміщення між інвесторами ( купівля – продаж, підписка)
Емітент – гарантує інвесторам певні права на власність або на прибуток від нього, одержуючи кошти для інвестицій

Основне завдання — залучення емітентом інвестицій за умови зведення до мінімуму ризиків інвесторів

Слайд №8
Вторинний ринок цінних паперів – це ринок де відбувається обертання цінних паперів , які були раніше випущені в обіг
На вторинному ринку відбувається відчудження і зміна власників цінних паперів шляхом купівлі – продажу, а також регулювання ринкових відносин і цін на цінні папери які знаходять в обігу

Основне завдання вторинного ринку є забезпечення можливості перерозподілу фінансових ресурсів, забезпечення ліквідності цінних паперів, створення умов для швидкої реалізації власниками й придбання інвесторами цінних паперів за найкращими цінами, що діють на ринку