Сутність та визначення аудиту

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
виконала
студентка групи ФБС -410
Борсенко Альона
СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ АУДИТУ

Слайд №2
Аудит — це незалежна експертиза фінансових звітів та іншої інформації про господарсько-фінансову діяльність суб’єкта господарювання з метою формування висновків про його реальний фінансовий стан.
Слайд №3
У статті 4 розділу 1 Закону України «Про аудиторську діяльність» визначено поняття аудиту: «Аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Слайд №4
У статті 4 розділу 1 Закону України «Про аудиторську діяльність» визначено : «Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб’єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов’язковий аудит). Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукції, послуг).»
Слайд №5
Сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітності, обліку, первинних бухгалтерських документів та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України та національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам згідно з вимогами її користувачів.
Слайд №6
Порівняння характеристик ревізії та аудиту
  Ревізія Аудит
Мета про­ведення Усунення недоліків Зменшення недоліків
Мета про­ведення Ліквідація зловживань Обмеження зловживань
Мета про­ведення Встановлення законності З’ясування істинних причин недоліків
Мета про­ведення Забезпечення максима­льної точності даних Приблизна точність даних
Гласність Оприлюднення результа­тів Збереження професійної таєм­ниці
Ініціатори проведен­ня Суб’єкти адміністратив­ного права Аудитора клієнт вибирає сам
Джерела фінасування За рахунок суб’єкта ад­міністративного права За рахунок суб’єкта, що пере­віряється
Часовий чинник Існувала завжди Продукт розвитку ревізії в особливих економічних умо­вах
Слайд №7
Аудит — це вид підприємницької діяльності аудиторів або аудиторських фірм, які покликані захищати інтереси власників, інвесторів, держави.
Слайд №8
Незалежний аудиторський контроль (аудит) здійснюють аудитори, аудиторські організації (фірми) на госпрозрахункових засадах за договорами з державними і акціонерними підприємствами, кооперативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін.
Слайд №9
Результати контролю аудиторська організація оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, погодженим із замовником. Аудиторські організації надають послуги підприємцям щодо поліпшення господарювання з питань маркетингу, менеджменту, інвестицій та ін. Крім того, аудиторська організація може давати висновки про правильність складання звітності і декларацій, які підприємства, кооперативи та інші організації подають фінансовим органам (податковим адміністраціям). 
Слайд №10
Дякую за увагу !