Аудит облікової політики

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
Презентація на тему: «Аудит облікової політики»
Виконала:
студентка групи БОА 1-08
Краснокутська Тетяна
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИУНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (М. КИЇВ)

Слайд №2
Облікова політика згідно із ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та п.3 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання і подання фінансової звітності. Вона закріплюється відповідним внутрішнім нормативним актом на невизначений термін.

Наказ про облікову політику — це внутрішній нормативний документ з організації та порядку ведення обліку на підприємстві, який містить сукупність способів та процедур організації і ведення обліку, що використовуються з метою підготовки, складання та подання фінансової звітності. Облікова політика підприємства розробляється головним бухгалтером підприємства і затверджується його керівником.

Слайд №3
Мета аудиту облікової політики підприємства — це встановлення її відповідності чинним нормативним та законодавчим датам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства.

Джерелами інформації і одночасно об’єктом є всі внутрішньо фірмові документи, що охоплюють питання організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Слайд №4
– встановити наявність наказу (розпорядження) керівника про прийняття облікової політики на підприємстві;
– визначити відповідність прийнятої облікової політики вимогам законодавства та П(С)БО;
– вивчити порядок дотримання під час розроблення Наказу про облікову політику припущень і вимог, встановлених нормативними документами;
– дослідити повноту розкриття вибраних при формуванні облікової політики способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності;
Завдання аудиту облікової політики:
Слайд №5
– перевірити наявність посадових інструкцій, наявність та ефективність затвердженої системи документообігу, вибір форми ведення бухгалтерського обліку, встановлений порядок проведення інвентаризації майна та зобов’язань, затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
– проаналізувати та оцінити загальні та конкретні елементи облікової політики.
Завдання аудиту облікової політики:
Слайд №6
Документом, в якому фіксуються положення облікової політики, є наказ керівника, що складається на кожен наступний рік. При цьому з метою співставлення даних при веденні бухгалтерського обліку підприємство повинно забезпечити незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна. Зміна положень облікової політики на наступний звітний рік повинна бути відображена у Примітках до фінансової звітності.
Слайд №7
Недотримання підприємством вимог щодо законодавчої регламентації облікової політики, навіть при несуттєвому впливі на фінансові результати діяльності підприємства і достовірність фінансової звітності, може привести до негативних наслідків з боку уповноважених державних контролюючих органів.
Слайд №8
Перевірка дотримання порядку оформлення наказу про облікову політику;
З’ясування, наскільки ефективний облік на підприємстві, що перевіряється. Встановлення, наскільки звільнений обліковий персонал від виконання невластивих йому облікових функцій;
Перевірка, чи є облік дієвим, оперативним, чи використовуються облікові дані для безпосередньої та швидкої допомоги керівництву. Чи своєчасно надаються необхідні довідки, пояснення, матеріали для аналізу;
Встановлення, як організована облікова робота на підприємстві;
При дослідженні стану організації облікової політики аудитор повинен з’ясувати наступні питання:
Слайд №9
6. Перевірка, чи забезпечена на підприємстві єдність та порівнянність облікових і планових показників, а також чи дотримуються одноманітності в методах їх розрахунку, необхідної для контролю виконання плану та встановлення їх динаміки.
При дослідженні стану організації облікової політики аудитор повинен з’ясувати наступні питання:
Слайд №10
Дякую за увагу!