Ознаки та критерії оцінки фінансової звітності

Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
1
Виконала :
студентка 4-го курсу
групи Боа-108
Гоменюк Я.Ф.
ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Слайд №2
2
Загальновідомо, що аудит являє собою незалежну перевірку фінансової звітності та висловлення думки щодо неї. Основною проблемою у досягненні цієї мети аудиту — оцінки фінансової звітності — є вирішення питання, як і на що саме (головне, суттєве) спрямувати роботу аудитора. Це центральне питання методології проведення аудиту. Проте, на жаль, стосовно тлумачення поняття аудиту та його складових у зарубіжній спеціальній літературі та аудиторській практиці єдиної думки і єдиного підходу немає.
Слайд №3
Розмаїття думок зарубіжних аудиторів щодо спрямованості перевірки та оцінки фінансової звітності можна згрупувати за:
2

— критеріями (М. Бак, Е. Д. Де-Бруін, С. Терлі, Великобританія);
— завданнями (Шотландський Інститут чартерних бухгалтерів);
— напрямами (аудиторська фірма «Мазар», Франція);
— вимогами (аудиторська фірма КРМG, Німеччина);
— передумовами і напрямами (Дж. Робертсон, США);
— підходами (Рой Додж, Великобританія).
Слайд №4
Виходячи з тлумачення понять, що розглядаються, за словниками І. Даля, С. Ожегова, стосовно аудиту вони означають:
4
Слайд №5
5
Виходячи з тлумачення понять, що розглядаються, за словниками І. Даля, С. Ожегова, стосовно аудиту вони означають:
Слайд №6
6
Ураховуючи особливості розвитку ринкової економіки в Україні, Закон України «Про аудиторську діяльність», Закон України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні», а також зарубіжний досвід, на нашу думку, до ознак і критеріїв оцінки фінансової звітності слід віднести такі:
фактичну наявність — контроль реального існування відображених у балансі активів і пасивів.
належність — перевірка того, чи всі активи і пасиви, показані в балансі, належать підприємству, яке перевіряється.
обережність — перевірка обов’язковості обліку дійсних витрат, реальних надходжень і витрат, що передбачаються.
повноту — перевірку відображення всіх активів і пасивів підприємства в повному обсязі.

оцінку — вивчення оцінки активів і пасивів протягом року згідно з прийнятою обліковою політикою (зокрема за методами оцінки), обраною підприємством на початку звітного періоду.
Слайд №7
7
Ураховуючи особливості розвитку ринкової економіки в Україні, Закон України «Про аудиторську діяльність», Закон України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні», а також зарубіжний досвід, на нашу думку, до ознак і критеріїв оцінки фінансової звітності слід віднести такі:
законність — контроль дотримання підприємством при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності норм чинного законодавства і нормативних документів; визначення складу собівартості продукції; розрахунок податку на додану вартість та інші операції, що стосуються господарсько-фінансової діяльності підприємства;
постійність — перевірка дотримання обраної підприємством облікової політики, а також безперервності функціонування його.
відповідність — вивчення облікових записів та даних фінансової звітності з погляду належності до звітного періоду, що перевіряється.
правильність відображення — визначення правдивості, точності, об’єктивності відображення становища підприємства на дату складання фінансової звітності за затвердженими типовими формами звітності.
Слайд №8
8
Такі ознаки і критерії, як точність, об’єктивність, правдивість, достовірність охоплені ознакою і критерієм «правильність відображення», межі облікового періоду — «відповідність», права й обов’язки — «належність», класифікація і пояснення статей звіту охоплюються переліченими вище критеріями.
Слайд №9
9
Перелік ознак та критеріїв
Запропонований перелік ознак та критеріїв оцінки аудитором фінансової звітності є основою для визначення:
методів і прийомів аудиту в цілому;
методів та прийомів, які найбільше підходять для перевірки за певною ознакою чи критерієм;

методів і прийомів залежно від об’єктів аудиту;
методів і технічних прийомів, які найбільш доцільно (ефективно) використовувати під час перевірки певного об’єк­та аудиту.
Слайд №10
Дякую за увагу !